Dags för barnkonventionen i skolan

Motion angående tillämpningen av FN:s barnkonvention inom Barn o Utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Barn och Utbildningsnämnden har fattat beslut om att barn vars föräldrar inte betalar sina räkningar i tid kan avstängas från sin barnomsorgsplats. Det har visat sig att flera barn har utestängts sedan beslutet fattades.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma Kommunfullmäktige på att BUT:s beslut inte står i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. Ej heller med Förskole- och Skolplanen eller läroplaner.

Den nu rådande ordningen står strid med den av fullmäktige antagna förskole- och skolplanen. I styrdokumentet hänvisas bland annat till FN:s barnkonvention artikel 2:” Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Artikel 3: ”Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet”. Det kan enligt vår uppfattning bara tolkas på ett sätt. Dessa barn har inte samma rättigheter och lika värde som andra barn. De deskrimineras.

Barn som har försumliga föräldrar ska inte drabbas genom att utestängas från sitt daghem eller familjedaghem och skiljas från sina lekkamrater. Barnen som finns hos sina kompisar i en oftast trygg miljö rycks plötsligt bort därifrån. Ett barn kan inte förstå varför hon eller han inte får gå till sitt dagis eller familjedaghem. Det är ett oansvarigt sätt att straffa oskyldiga barn för föräldrars bristande betalningsansvar.

I Barn och Utbildningsnämndens övergripande målsättning står det bl. a att ”samma omsorg om individen skall råda i alla delar av verksamheten”, liksom ”inom Barn och Utbildningsnämndens verksamhet skall alla oavsett bakgrund, livssituation och kön, känna trygghet”.

Värdegrunden uttrycks i skollag och läroplaner och omfattar bl.a. respekt för varje människas egenvärde, allas lika värde, jämställdhet och solidaritet. De första åren i en människas liv är av avgörande betydelse för hennes framtida utveckling. Det skall inte förekomma någon kränkande behandling av barn, ungdomar och vuxna.

Det har under året förekommit förluster p g av obetalda räkningar inom barnomsorgen. Det är givetvis inte en acceptabel betalningsmoral. Föräödrar som inte betalar för sin barnomsorgsplats ska behandlas på samma sätt (”likställighetsprincipen”) som andra medborgare som inte betalar sina räkningar till kommunen genom sedvanlig inkassoverksamhet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att

Upphäva Barn och Utbildningsnämndens beslut att avstänga vissa barn från daghems och familjedaghemsplatser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *