Vänsterpartiets kommunala handlingsprogram för Nybro

Vi presenterar här vår politik, som vi vill arbeta för i Nybro kommun.
Gemensamt med dig och andra som bor i kommunen vill vi ta vara på alla goda tankar och förslag för att utveckla hela vår kommun, både i staden och på landsbygden.
Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti och försvarar arbetarrörelsens idé om en gemensam offentlig och solidarisk sektor, som betalas genom att ”var och en ger efter förmåga till var och en efter behov”.
Vi vill vara en röst för de som känner maktlöshet i dagens samhälle och kommer att göra allt för att rättvisa och solidaritet blir vägledande för våra politiska beslut.
För den som vill ha en rättvis välfärd och bekämpa arbetslösheten finns bara ett alternativ – Vänsterpartiet.
Vi vill bygga ett hållbart, kretsloppsanpassat samhälle, ett samhälle där det finns meningsfulla arbetsuppgifter till alla, ett samhälle där alla människor har lika rättigheter och där friheten att välja inte är beroende av plånbokens tjocklek.
Vi motsätter oss privatisering av den offentliga sektorn, som innebär att de folkvalda inte kan påverka, men kommunen ändå får betala.

RÄTTEN TILL ETT MENINGSFULLT ARBETE
Arbetslösheten är ett stort slöseri. Många människor går arbetslösa fast behoven av mer personal är stora inom t.ex. äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.
Kommunen måste få statlig ekonomisk hjälp för att öka personalen i offentliga sektorn.
En arbetstidsförkortning (6 timmars arbetsdag med bibehållen lön) är nödvändig för att fler människor ska få en meningsfull uppgift i vårt samhälle, minska arbetsskador och stress, fördela det oavlönade hemarbetet rättvist och ge mera meningsfull fritid. Vi vill på försök införa arbetstidsförkortning på någon arbetsplats inom äldreomsorgen.
De kommunanställda ska erbjudas fast heltidsanställning, som ger ekonomisk trygghet.
Kommunen ska föregå med gott exempel och anställa personer med olika kulturell bakgrund.

DEMOKRATI I KOMMUNEN
Många människor känner idag maktlöshet över att valda politiker inte lyssnar på dem.
Vi föreslår en radikal förändring där Deltagande Demokrati utvecklas i vår kommun så att alla, både barn och vuxna, känner att de kan påverka beslut som tas.
Invånarna ska ha möjlighet att påverka politiken också mellan valen och lämna förslag på hur skattepengarna ska användas. Vi vill ge invånarna möjlighet att träffas varje år i sitt bostadsområde och lämna förslag innan kommunen beslutar om sin budget.
Internhyresystemet där kommunen skriver hyreskontrakt med sig själv och interdebitering där de olika verksamheterna tar betalt av varandra för sina tjänster skall avskaffas. Det är en onödig kostnad för skattebetalarna till ingen nytta. Samarbete är bättre än konkurrens mellan de olika verksamheterna.
Handlingar som kommer till kommunen ska diarieföras och inte behandlas som arbetsmaterial eller vägras ta emot. Alla möten ska vara öppna för allmänheten, så de kan få insyn i politikernas arbete.

SKATTER OCH AVGIFTER
Vänsterpartiets grundidé om skatter är enkel- skatt efter förmåga.
En skatt som går ut på att den som tjänar mycket ska betala en högre andel i skatt än den som tjänar lite är rättvis och solidarisk.
EU-anpassningen, med ett ”utgiftstak”, samt budgetsaneringen av statens finanser har inte tillåtit den offentliga verksamheten i kommunen att växa trots de ökade behoven.
Under flera år har nedskärningar drabbat barnomsorg/skola och äldreomsorgen.
Vi anser att det inte går att göra fler kostsamma besparingar. Om inte omfördelning av resurserna i vår kommun är möjlig håller vi fast vid vårt förslag att skatten höjs efter de nödvändiga behov som finns. Att höja avgifter på olika verksamheter är en större orättvisa än att höja skatten.

JÄMSTÄLLDHET
Det måste göras en ekonomisk satsning som gynnar kvinnorna med de lägsta lönerna..
Kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete och familj. Diskriminering av ett kön ska inte tillåtas.
Vi vill synliggöra den dubbla diskrimineringen av kvinnor med invandrarbakgrund.
Kvinnans mänskliga rättigheter ska aldrig ifrågasättas och förhandlas bort.
Vi är övertygade om att ett jämställdhetsarbete från förskolan och uppåt kommer att förbättra språkbruket och minska mobbningen. Vi vill införa kurser i feministiskt självförsvar för tjejer och kurser i jämställdhet för killar på gymnasiet.
Tjejers och killars rättigheter/möjligheter till lika utrymme i skola och på fritid är viktig
Vi tycker att staten ska ta det ekonomiska ansvaret för Kvinno- och tjejjouren.

BARNOMSORGEN
Alla barn i förskolan ska få samma möjligheter till utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska ges möjligheter att uppmuntra barnen till ett kritiskt, självständigt tänkande, motverka klasskillnader och ge grundläggande kunskaper om demokratiska värderingar. De stora barngrupperna som idag finns i vår kommun ger inte barnen möjligheter till kunskaper och trygg miljö som de har rätt till.
Vi vill ha mindre barngrupper med normen 15 barn på varje daghemsavdelning, med minst tre personal och fler personal för barngrupper under 3 år.
Vi vill inte ha några nya religiösa daghem och ingen privatisering. Verksamheten ska vara förenlig med FN:s barnkonvention. När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga ska de ges möjlighet att med personalen besluta om vilka tider barnen får vistas de 15 timmar i veckan de har rätt till.

SKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Utbildning ska finnas tillgänglig under hela livet. Vuxenutbildningen, studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för folkbildningstraditionen.
Konkurrensen mellan skolorna i och utanför kommunen måste upphöra.
Gymnasiet ska utveckla lokala attraktiva program i samarbete med de andra skolorna i länet, en nödvändighet för att få en bra kvalité överallt.
Vi vill ha kvar Transtorpsskolan, det enda område där barnantalet inte minskar.
Arbetsmiljön i skolorna har blivit sämre med ökad mobbning och otrygghet för eleverna och långtidssjukskrivning bland personalen. Elever med särskilda behov får inte det extra stöd av speciallärare, som de har rätt till.
Elever och personal måste få mer inflytande för att påverka sin arbetsmiljö positivt.
Det är slöseri att spara på barnen och ungdomarna. Fler vuxna behövs i skolan. Klasserna bör minskas till ca 20 elever/klass. Kvalitetssatsningar i läromedel och pedagogik måste göras. Vi vill utveckla de pedagogiska inlärningsmetoder som motverkar inbördes konkurrens mellan eleverna och tillvaratar olika inlärningsstilar. Skolan ska vara avgiftsfri och reklamfri.

BARN – OCH UNGDOMSPOLITIK
Vi vill öka inflytandet för alla barn och ungdomar i kommunen.
Försörjningsstöd för familjen ska ej påverkas av ungdomars sommarjobb/ flitpeng eller höjt barnbidrag.
Barn-checklista ska användas vid alla beslut som rör barn och ungdomar.
Mejeriet bör utvecklas från fritidsgård till ungdomsgård för ungdomar av ungdomar, med vuxna föredömen. Mindre orter ska ha tillgång till ungdomsgård om behov finns.
Arbetsförmedlingen ska bemöta ungdomarna med stor respekt. De är unika personer med intressen och idéer, som ska tas tillvara.
Vi vill förbättra möjligheten för ungdomar med invandrarbakgrund att komma in i samhällets gemenskap.
Mödrahälsovården, Barnhälsovården och öppna förskolan ska bilda en familjecentral.

OMSORGEN
Alla ska ha rätt att leva ett bra liv i gemenskap med andra, ha möjlighet att själva välja var de vill bo och garanteras en bra omsorg oavsett tjockleken på plånboken.
Äldreomsorgen har för låg budget. Ekonomiska besparingar har försämrat kvalitén och gjort att de dagliga behoven inte alltid har blivit tillgodosedda. Det behövs en ökad bemanning, speciellt helger. Resurserna måste anpassas till människors behov – inte tvärtom.
Ingen ska behöva känna otrygghet och tvingas bo hemma mot sin vilja för att man inte är tillräckligt sjuk.
I Nybro behövs flera gruppboenden och korttidsplatser med tillgång till personal dygnet runt samt fler anpassade bostäder för äldre i närområdena.
Anhörigvårdare som gör ett stort och tungt jobb måste få möjlighet till vila, ersättning och framförallt inflytande.
Färdtjänsten bör återgå till kommunen och förbättras och förenklas.
Ersättningen för psykiskt funktionshindrade i daglig verksamhet ska återinföras.
Vi tänker förhindra privatiseringar av omsorgen.

MILJÖN
Vår kommun ska vara en föregångare i miljöfrågor och satsa på ökat kretslopp, hög miljövänlig teknologi och alternativa energikällor, ex. solenergi. Det ger fler arbetstillfällen. Vi måste bli bättre på att kretsloppsanpassa vår produktion och konsumtion. Vi kan påverka miljön genom att köpa varor som är lokalt tillverkade, för att undvika långa transporter. Genom kommunala inköp av lokalt kravodlade produkter stimuleras fler att satsa på bättre livsmedel. Maten bör lagas på varje enhet i den kommunala verksamheten för att slippa transporter och uppvärmning. Bevara grönområdena i tätorterna. Egen odlingslott ska vara en möjlighet, även om man bor i lägenhet. Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den blir ett bättre alternativ än bilen och införa 0-taxa på kollektivtrafiken i hela kommunen och länet.
Bygg fler gång och cykelvägar för en trafiksäkrare miljö

BOSTÄDER
Nybro kommun har ett ansvar för att kunna erbjuda alla innevånare en bra bostad till en rimlig kostnad. En bra bostad i en god miljö är en social rättighet för alla.
Bruksvärdesregeln ska vara kvar. Den innebär att Nybro Bostads AB:s hyror är normgivande också för de som bor i privata hyreshus.
Ta bort aktieutdelningen och borgensavgiften i NBAB och låt kommunen ta sitt ansvar så att hyresgästerna kan kompenseras för tomma lägenheter som överstiger 1%.
NBAB ska inte vara med i kommunens bolagskoncern. Det ska vara ett självständigt bostadsföretag. Ingen extra skatt till kommunen från NBAB:s hyresgäster. NBAB ska ägas av oss kommuninnevånare. Vattentaxan ska utformas så att den gynnar sparsamhet och miljö. Ta bort den orättvisa lägenhetsavgiften. Kungshallshemmet ska avvecklas så snart det går och byggas om till ungdomsbostäder. Större satsning behövs på kreativa lekplatser, odlingslotter och möjlighet ges att spela basket, fotboll, kubb m.m. Ge lokala konstnärer i uppdrag att berika den yttre boendemiljön

KULTUR OCH FRITID
Folkrörelserna är en viktig del av vår kultur och fritid och behöver ökade bidrag.
Kulturell utveckling skapar arbete och är av stor betydelse för turismen.
Vi vill skapa nya mötesplatser för alla invånare i kommunen, där människor kan driva, påverka och ta ansvar för gemensamma aktiviteter. Dessa platser kan finnas ute i byar, samhällen och stadsdelar i form av förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, bygdegårdar och folkets hus.
Föreningar har en viktig uppgift i kommunen. Folkets Hus bör byggas samman med Biblioteket i form av en glasbro och bilda ett kultur- och utbildningscentra. Utveckla Mejeriet till ett allaktivitetshus för ungdomar.
Handikapporganisationerna ska ha möjlighet att delta i alla aktiviteter.
Ge Kulturskolan möjlighet att växa, så alla barn som önskar kan delta oberoende av föräldrars inkomst.
Vi vill uppmärksamma och stödja ungdomsgrupper i deras kulturutövande.
Prioritera flickors idrottsutövande och träningstider för att få det mer jämställt.
Satsning på Kungshall med sporthall, konstfrusen isbana, motionsspår och utomhusbassäng.

PERSONALPOLITIK
Varje anställd har rätt enligt grundlagen att få yttra sig om sina arbetsförhållanden. Det har tyvärr blivit tystare på arbetsplatserna. Kommunanställda måste få mer att säga till om på sina jobb och känna att de kan säga vad de tycker utan att det straffar sig. Tystnad hindrar att idéer och förändringar till det bättre kommer fram. Några lojalitetsförklaringar till arbetsgivaren kan aldrig accepteras då det står i strid med grundlagen. Nybro kommuns rehabiliteringspolicy behöver förbättras. Kommunen har som arbetsgivare ett ansvar för att personalen har en bra arbetsmiljö. Nedskärningar p.g.a. ekonomiska besparingar har drabbat både personal och invånare. Personal som långtidssjukskrivs har ökat, oftast p.g.a. belastningsskador.
Inrätta arbetsanpassade personliga tjänster om man inte kan återgå till sitt ordinarie jobb. Kommunen ska respektera strejkrätten.
Vi vill minska löneskillnaderna mellan chefer/ kommunalråd och övriga anställda och prioritera en särskild lönesatsning på lågavlönade kvinnor och män i kommunen.

Vid intresse av hela vårt handlingsprogram, kontakta –
Jarl Bülow ( [email protected]) eller Mariann ([email protected]).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *