Insändare

1 2 3 5

Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna i Nybro kommun. Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Vi vill göra det för vår personal. Därför lämnade vi in en motion om att utreda se över hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun. Tyvärr röstade den styrande borgerliga femklöver och SD nej till detta vid det senaste fullmäktigemötet.

”jag började klockan sju på morgonen. Sprang benen trötta och huvudet snurrigt. Klockan ett slutade jag för dagen, halv tre började jag jobba igen. Sprang i trappor och cyklade i Nybros bostadsområden. Klockan tio på kvällen slutade jag.”

Så kan en arbetsdag se ut för våra anställda inom omsorgen i Nybro kommun. Det är ett helt vanligt exempel på en delad tur som vi utsätter våra anställda för i den här kommunen. Frågan vi bör ställa oss är: har vi verkligen råd att fortsätta med det? Förutom att delade turer påverkar våra anställdas arbetsmiljö och livsvillkor så påverkar det också Nybro kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Att vi kan rekrytera ny personal med rätt kompetens är en nyckelfråga för att Nybro ska kunna ha en god välfärd även i framtiden. Många kommuner, och däribland Nybro, riskerar att om några år få problem med att rekrytera nya medarbetare till bland annat äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet menar att vi måste kunna erbjuda bättre villkor för våra anställda och upphöra med delade turer.

Många känner sig inte lediga när arbetsdagen är uppsplittrad, trots att de är lediga mellan turerna. De som har en bit att åka upplever att det inte är någon mening att ta sig hem, bara för att vända i dörren och miljön riskerar mer påverkan av dem som trots allt kör fram och tillbaka. Många berättar om hur delade turer medför stress och problem med att få ihop familjelivet.

De delade turerna skapar utarbetad personal och en otrygghet för både vårdtagare och anhöriga. Hur trött är den personen som ska hjälpa din mamma? Och fokuserad orkar den personen vara som ska stötta din pappa? Eller hur lyhörd? Och hur skulle du tycka att det kändes att under en eller ett par timmar om dagen vara ofrivilligt ledig utan betalning och utan möjlighet till reell återhämtning?

Delade turer finns för att Nybro kommun som arbetsgivare bestämt att det ska vara så. Vi vill att man ska försöka hitta andra lösningar. Redan idag har flera kommuner runt om i landet insett problematiken med delade turer och beslutat att avskaffa dem. Det visar att det inte är omöjligt att organisera arbetet så att Nybro kommuns anställda får en sammanhållen arbetsdag.

Vi i Vänsterpartiet vill avskaffa de delade turerna. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till som vi föreslog? Vi vill göra detta för våra gamla och sjuka. Och vi vill göra det för vår personal inom Nybro kommun. Det är dessa som nu drabbas när den styrande borgerliga femklöver och SD inte ens ville utreda vad det egentligen skulle innebära att avskaffa delade turer.

Pia Eriksson (V), gruppledare

Vänsterpartiet står för en välfärd man kan lita på

Idag ska budgeten för Nybro kommun klubbas. Vänsterpartiet har lagt fram ett budgetalternativ som står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vi står för en välfärd man kan lita på och en välfärd som inte är till salu.

Kulturskolan, räddningstjänsten osv, osv, osv. Den centerpartistiskt ledda femklöverns nedskärningspolitik har redan satt djupa spår i Nybro kommun. Nu tänker de fortsätta med samma nedskärningspolitik även under kommande år samtidigt som man öppnar upp för privatisering av vår gemensamma välfärd.

Vänsterpartiet säger nej till de massiva rambesparingar som högermajoriteten vill driva igenom och vi avvisar alla försök till privatisering. För att istället kunna göra nödvändiga satsningar för välfärd och jämställdhet så vill vi bland annat sänka politikerarvodena, dra ner på antalet chefer och höja skatten med 50 öre.

Nybro kommun har alla förutsättningar att bygga en framtid av gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det krävs att viljan finns. Den viljan finns hos Vänsterpartiet!

Pia Eriksson (V), gruppledare

Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Den politiska majoriteten (S, M, SPI och MP) i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad kommunala fastigheter. Det handlar om att sälja ut sådant som vi äger gemensamt, du, vi och alla andra invånare i Nybro kommun. Vi i Vänsterpartiet vill därför att vi invånare i Nybro kommun ska få säga vad vi tycker genom en folkomröstning om denna utförsäljning.

Den politiska majoriteten resonerar tydligen tvärtom. Man har bråttom att genomföra privatiseringen utan att höra vad folket i Nybro tycker om att vår gemensamma egendom säljs ut. Man vill inte ge Nybros invånare, eller alla de hyresgäster som berörs, en ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar. Det är dessutom en affär där demokratin konsekvent har satts på undantag. Det tycker vi är fel!

ff

Utförsäljningen blir den största privatiseringen av vår gemensamma egendom i Nybros historia. Det tycker inte vi att privatiseringsivrande politiker ska kunna göra hur som helst utan att fråga oss som invånare först. Det finns inget skäl att stressa fram en affär, utan vi vill att Nybros invånare får säga sitt innan en eventuell försäljning kan bli aktuell. Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Gemensam egendom äger vi tillsammans, folket i Nybro kommun. Därför vill vi folkomrösta om utförsäljningspolitiken!

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Nybro är inte till salu – skydda det vi äger tillsammans

Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Den senaste tidens händelser där majoriteten i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad fastigheter, visar dock tydligt att skyddet för den gemensamma äganderätten i Nybro kommun är svagt.

Försäljning av kommunal egendom sker idag med enkel majoritet och Nybros politiska majoritet har nu bråttom att ta beslutet innan valet. Utförsäljningen av allmännytta och kommunala fastigheter togs inte upp i det socialdemokratiska valmanifestet inför valet. Resultatet är att väljarna inte får någon ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar.

Men även om detta skulle få kommuninvånarna att välja en ny politisk majoritet är det nästintill omöjligt att köpa tillbaka de lägenheter och fastigheter som har sålts ut. Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas.

Därför har Vänsterpartiet lagt en motion om att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. På så sätt kan vi värna det demokratiska inflytandet och skydda det vi äger tillsammans från privatiseringsivrande kommunpolitiker.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Enbart (V) vill göra de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun behöver

Som enda parti i Nybro presenterade Vänsterpartiet ett alternativ till S/M-majoritetens budget. I vår budget är det två saker som vi lägger extra fokus på och där vi skiljer oss särskilt från majoritetens budget. Vid senaste kommunstyrelsemötet (KS) redovisades hur Nybro kommun låg till på en rad områden. Då bekräftades att våra satsningar är precis de som Nybro behöver.

Den första handlar om att vi satsar rejält på mer personal inom omsorgen för att äntligen kunna göra verklighet av den “guldkant på tillvaron” som utlovats sedan länge. Den som behöver hjälp på ålderns höst ska självklart ha möjlighet att leva ett så rikt och innehållsrikt liv som man önskar och klarar. Då krävs att det finns också personal för att möta dessa behov.

Den andra satsningen handlar om att minska barngrupperna i förskolan. De flesta partier säger sig vilja minska barngrupperna i förskolan. Men fagert tal löser ingenting, därför väljer Vänsterpartiet att göra en rejäl satsning för att minska barngrupperna. Att prioritera de minsta barnen är en investering som lönar sig i längden och våra barn förtjänar att satsas på.

Åter till redovisningen på KS. Vad visade den? Jo, den visade att Nybro kommun ligger bra till på många områden och det är vi glada för. Men det var två områden som stack ut med betydligt sämre resultat. Det första handlade om serviceutbudet inom äldreomsorgen och det andra handlade om barngruppernas storlek inom förskolan – just de områden vi vill satsa extra på.

Det är tydligt att det är Vänsterpartiet som med solidaritet, omtanke och rättvisa som ledord gör de satsningar och prioriteringar som Nybro kommun och invånarna verkligen har behov av.

Pia Eriksson (V), ledamot kommunstyrelsen 

Kaj Raving (V), ersättare kommunstyrelsen 

Vänsterpartiet vill utveckla demokratin i Nybro

De senaste årens samarbete mellan socialdemokrater och moderater (och deras lydiga svans MP), har inneburit att den politiska utveckling i Nybro har tagit en minst sagt oroväckande vändning. Vi i Vänsterpartiet tycker att man ska utveckla demokratin, inte avveckla den. När det var vi i Vänsterpartiet som var socialdemokraternas samarbetspartner så pratade vi därför om hur vi skulle utveckla och fördjupa demokratin. Och socialdemokraterna verkade vara med på tåget.

Vänsterpartiets motion om att införa Deltagande Demokrati bifölls och ambitionen var hög. Utifrån det så anordnade vi sedan gemensamma studiecirklar där vi diskuterade hur Nybro skulle kunna bli en demokratins spjutspets. Utgångspunkten var att demokrati består av så mycket mer än att medborgarna lägger en valsedel i en urna vart fjärde år, utan att de på allvar ska kunna påverka politiken även mellan valen.

Men det var då det, innan Socialdemokraterna beslöt sig för att samarbeta med Moderaterna. Den väg som Socialdemokrater och Moderater i Nybro nu har slagit in på är rent oroväckande. Demokratin och möjlighet till inflytande för medborgare och opposition sätts alltmer på undantag. Det ger bara en grogrund för ökat politikerförakt. Ribban sattes redan när samarbetet började och Moderaterna vägrade lämna ifrån sig oppositionsrådsposten.

Ett oppositionsråds roll är ju att ge oppositionen liknande möjligheter som majoriteten att sätta sig in i allt som händer och arbeta politiskt i kommunen. Nu finns det ingen samlad opposition och inget oppositionsråd. Oppositionens möjligheter att få insyn i kommunens dagliga verksamhet är därmed obefintlig. Däremot finns det nu istället två(!) kommunalråd som representerar majoriteten och sitter på all insyn och kunskap. Demokratiskt? Knappast va?

Sedan dess har massor hänt som ytterligare förvärrar situationen. Även om mycket kan tyckas smått så har det försvårat för oss i opposition att bedriva politiskt arbete med vettiga möjligheter. Att handlingarna till exempelvis kommunstyrelsen kommer sent, inte sällan vid sittande bord, gör att det blir omöjligt att diskutera igenom frågorna i våra partigrupper eller på annat sätt förbereda sig. Visst, vi kan alltid säga nej eller begära att ärendet bordläggs, men som majoriteten ser ut så blir oppositionen alltid nedröstad. Demokratiskt? Knappast va?

Dessutom är det inte sällan som man vill ha omedelbar justering på ärendet så att man kan ta upp det på fullmäktige samma kväll. I vanliga fall har vi åtminstone en månad på oss för att sätta oss in i frågan och förbereda oss. Men inte sällan är det utan rimlig anledning som man begär omedelbar justering. Utan precis som i det senaste fallet, när ägardirektivet om försäljning av fastigheter beslutades, så begärs omedelbar justering enbart för att inte ge oss i oppositionen möjlighet att samla någon opposition innan beslutet tas. Demokratiskt? Knappast va?

Nu tar den politiska majoriteten i Nybro nästa steg i detta censurarbete för att försvåra ytterligare för oppositionen och sätta demokratin ur spel. Istället för att skicka ut handlingarna några dagar innan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) sammanträder, så kommer de nu att skickas ut bara timmar innan mötet. Detta för att information inte ska hinna läcka till medierna! Demokratiskt? Knappast va?

Det är helt fel väg att gå! Vi kräver därför nu att man dels återgår till den gamla ordningen att skicka ut handlingarna från KSau fem dagar i förväg. Dels så vill vi även att man alltid skickar handlingarna till alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och i övrigt till de ur allmänhet och media som begär så. Öppenhet och insyn är en grundsten i en fungerande demokrati, och alla politiska partier behöver ha möjlighet att ha insyn i de beslut som tas i kommunen. Vi vill utveckla demokratin, inte avveckla den.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Utveckla demokratin

Vi i Vänsterpartiet tycker att man ska utveckla demokratin, inte avveckla den. I strid med detta har vi de senaste åren kunnat se hur den politiska utvecklingen i Nybro kommun har tagit en minst sagt oroväckande vändning. Makten och insynen i den politiska verksamheten har centrerats allt mer medan demokratin och möjlighet till inflytande för medborgare och opposition sätts alltmer på undantag. Oppositionens möjligheter att få insyn i kommunens dagliga verksamhet är redan idag obefintlig.Även om mycket kan tyckas smått så har det försvårat för oss i opposition att bedriva politiskt arbete med vettiga möjligheter. Att handlingarna till exempelvis kommunstyrelsen kommer sent, inte sällan vid sittande bord, gör att det blir omöjligt att diskutera igenom frågorna i våra partigrupper eller på annat sätt förbereda sig.

Nu tar den politiska majoriteten i Nybro nästa steg i detta censurarbete för att försvåra ytterligare för oppositionen och sätta demokratin ur spel. Istället för att skicka ut handlingarna några dagar innan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) sammanträder, så kommer de nu att skickas ut bara timmar innan mötet. Det är helt fel väg att gå!

Vi vill utveckla demokratin, inte avveckla den och öppenhet och insyn är en grundsten i en fungerande demokrati. Vi kräver därför att man dels återgår till den gamla ordningen att skicka ut handlingarna från KSau fem dagar i förväg. Dels så vill vi även att man alltid skickar handlingarna till alla partier som är representerade i kommunfullmäktige och i övrigt till de ur allmänhet och media som begär så.

För Vänsterpartiet i Nybro

Pia Eriksson, Ledamot Kommunstyrelsen 

Kaj Raving, Ersättare Kommunstyrelsen

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar!

Stoppa mäns våld mot kvinnor – Ja till en samtyckeslag! Det är Vänsterpartiets paroll idag på Internationella kvinnodagen. Det är dags att sätta stopp för mäns sexuella våld mot kvinnor. En våldtäkt är en våldtäkt! Vi vill ändra lagstiftningen om våldtäkt så att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort. För att göra upp med den förlegade synen på kvinnors rätt till sina kroppar behövs lagar som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande och samtycke.

Mäns våld är den yttersta konsekvensen av ojämställdheten i samhället. De flesta våldtäktsoffer är kvinnor och majoriteten av gärningsmännen är män. Mäns sexuella våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som, förutom att skada offren, leder till ökad ojämställdhet. Dagens våldtäktslagstiftning bygger på att gärningsmannen ska ha använt tvång mot offret för att övergreppet ska räknas som en våldtäkt.

Men verkligheten ser annorlunda ut. En person som utsätts för övergrepp kan reagera genom att stänga av känslorna och bli helt passiv. Då är det svårt att bevisa att gärningsmannen använt våld. Dagligen kan vi läsa om fall där det inte heller verkar ha räckt att kvinnan gjort motstånd mot gärningsmannen. En del domstolar menar att gärningsmannen inte förstått att kvinnan inte ville ha sex för att hon inte varit tillräckligt tydlig. Det är oacceptabelt att lägga ansvaret för en våldtäkt på offret på det sätt som görs i dag.

Vi i Vänsterpartiet kräver en förändring av våldtäktslagstiftningen. Samtycke är en absolut nödvändig signal att sända ut från samhällets sida. Det måste framgå av lagen att det inte är tillåtet att röra en kvinnas kropp förrän hon visat eller sagt att det är okej. Det är offrets uteblivna samtycke som ska vara avgörande för om gärningsmannen begått en våldtäkt. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar!

Kaj Raving (V)

Riksdagskandidat

Kommunledningen respekterar inte demokratin

Den nya majoriteten moderater och socialdemokrater styr Nybro Kommun. Det har blivit maktfullkomlighet och stora brister i den kommunala demokratin.

I kommunstyrelsen 27/1 tog moderater o sossar tillbaka det direktiv som dom tänkt ta i fullmäktige. Dom sparkade också sin ordförande Bertil Johnsson.

I ägardirektivet säger man bl. a att i kommunens utvecklingsarbete krävs att kommunens ägarskap blir mer aktivt för styrning och ledning i Nybro Bostads AB. Förra året inbjöd NBAB kommunledningen till ett möte för att diskutera de nya ägardirektiven. Kommunledningen antog inte denna inbjudan. Kommunalråden har tydligen ingen tillit och förtroende för en styrelse som ansvarar för ett bolag som är välskött med ordning o reda i sin ekonomi och förvaltning. Ingen kritik mot NBAB:s styrelse har förekommit. Tidigare har det förts en dialog med styrelsen vilket är normalt om demokratin ska fungera. Vi frågar oss. Hur kan diktat och centralstyrning gynna kommunens utveckling? Nu ska makten centraliseras till kommunalråd och några tjänstemän i Balder. I kommunen behöver förtroendevalda och medborgarna föra en dialog för kommuninvånarnas bäst. Kommunledningen behöver också diskutera, lyssna och föra en dialog med ansvariga chefer och personal, inte komma med diktat utan att lyssna. Att inte ta tillvara dessa kunskaper har visat sig vara dåligt för kommunens ekonomi. Vi uppmanar kommunalråden och ansvariga tjänstemän i Balder: Ta tillvara de kunskaper som finns i NBAB:s styrelse hos chefer o personal.

Vidare säger man att styrelsearbetet ska effektiviseras och samtidigt behöver bolagets interna styrning o ledning förstärkas och förbättras. Det är också en misstroendeföklaring. Ingen dialog har förts. Inte heller här talar man om hur detta ska ske.

Vänsterpartiet satsar på äldreomsorgen

Som enda parti i Nybro har Vänsterpartiet presenterat ett alternativ till majoritetens budget. Det är en budget där den ekonomiska tyngdpunkten ligger på äldreomsorgen.

Äldreomsorgen har varit underfinansierad under lång tid. Nu håller det inte längre och vi lägger därför in 10 miljoner för ökad bemanning. De 10 miljonerna ska i första hand gå till att ta bort dagens minskade helgbemanning inom omsorgen och istället införa jämn bemanning veckans alla dagar.

Inom omsorgen förändras inte behoven bara för att det är helg, ändå är omsorgen organiserad som om det räckte med förvaring på helgen. Vårt förslag skulle göra det möjligt att äntligen göra verklighet av den ”guldkant på tillvaron” som det har talats så vackert om i vår kommun.

Satsningen skulle även innebära att man kunde minska på de delade turerna och erbjuda fler heltid. Det är en viktig jämställdhetsfråga, likaså är tillgången på arbetskläder. Därför lägger vi en miljon kronor på att införa fria arbetskläder för all kommunal personal som behöver det.

Finansieringen av våra förslag sker dels genom att de politiska arvodena sänks. Dels genom att skatten höjs med 35 öre, vilket motsvarar c:a 60 kr för en medelinkomsttagare.

Pia Eriksson (V), ledamot i omsorgsnämnden

Paz Pizarro (V), ersättare i omsorgsnämnden

1 2 3 5