Motioner

Inför Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, i Nybro kommun

Motion till kommunfullmäktige

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har.

I dagens samhälle finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering. Könsmaktsordningen genomsyrar sociala, ekonomiska och politiska strukturer och finns i familjen, politiken, näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, skolan och på arbetsmarknaden. Så är det över hela världen. Även i Nybro kommun. Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun.

Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer. Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
Att pröva jämställdhetsbudgetering, gender budgeting, i hela eller delar av kommunens verksamhet.

För Vänsterpartiet Nybro
Pia Eriksson
Kaj Raving
Carin Blom
Anders Svensson
Paz Pizarro

Skydda det vi äger tillsammans

I lördags deltog närmare 200 pers i en manifestation på torget i Nybro. Orsaken är såklart den senaste tidens händelser där S/M-majoriteten (med MP/SPI-svansen) i Nybro vill sälja ut hundratals lägenheter och en rad andra fastigheter, däribland kommunhuset. Frågan har ju med rätta upprört många Nybrobor.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att värna vår gemensamma egendom och vi har givetvis kämpat emot utförsäljningsivrarna. För oss är det självklart att klåfingriga politiker inte lättvindigt ska kunna slumpa bort det som vi tillsamman byggt upp. Därför har vi nu lagt en motion om att kommunen ska införa regler om att ställa särskilda krav på hur beslut om utförsäljning av kommunal egendom tas. Motionen kan du läsa nedan.

vaaa

Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Den senaste tidens händelser där majoriteten i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad fastigheter, visar dock tydligt att skyddet för den gemensamma äganderätten i Nybro kommun är svagt.

Försäljning av kommunal egendom sker idag med enkel majoritet och Nybros politiska majoritet har nu bråttom att ta beslutet innan valet. Utförsäljningen av allmännytta och kommunala fastigheter togs inte upp i det socialdemokratiska valmanifestet inför valet. Resultatet är att väljarna inte får någon ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar.

Men även om detta skulle få kommuninvånarna att välja en ny politisk majoritet är det nästintill omöjligt att köpa tillbaka de lägenheter och fastigheter som har sålts ut. Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas.

Skyddet ska gälla gemensamt ägd egendom vars värde överskrider en viss beloppsgräns. För att undvika att man går runt skyddet genom att dela upp en försäljning i flera mindre steg, bör särskilda regler införas för vad som räknas som en och samma försäljning. Reglerna för vad som räknas som en och samma upphandling kan här vara en förebild.

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
– Att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val.