Okategoriserade

Motion om meddelarfrihet och meddelarskydd i Nybro kommun

Motion till kommunfullmäktige

Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen framhålls ofta som ­grundbultar i det öppna svenska samhällssystemet som ger ökad insyn och rättsäkerhet. Men om nu de här grundlagsreglerna är så oerhört fundamentala så borde de också fungera i praktiken.

Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut sekretessbelagda uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforskningsförbudet.

Vi upplever att det idag tyvärr finns alltför många exempel i Nybro kommun på okunnighet om meddelarfriheten och dess innebörd, och till och med rädsla att trots kunskap använda sig av den.

Kommunen, som en offentlig arbetsgivare, kan inte nöja sig med detta! Vi borde ha en betydligt högre ambition än så. Vi kan inte vara nöjda förrän samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten. Därför måste vi rimligen se det som en skyldighet att aktivt och upprepat informera om meddelarfriheten och dess innebörd. Därtill måste de anställda uppmuntras till att våga använda sig av sin grundlagsstadgade rättighet.

När Vänsterpartiet för fyra år sedan motionerade om att säkra kunskapen kring och användandet av meddelarfriheten så specificerade vi åtgärder som vi tyckte kunde vara lämpliga. Den vägen har uppenbart inte lett till önskat resultat, varför vi nu istället väljer att överlåta åt kommunledningen att utforma en plan för hur detta ska gå till, som sen fullmäktige får ta ställning till.

Vi yrkar därför:

– Att kommunledningen återkommer till fullmäktige med en plan med syfte att säkerställa att samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten.

 

För Vänsterpartiet Nybro

 

Pia Eriksson              Kaj Raving                Anders Svensson    

Var ska ett barn som mår psykiskt dåligt få hjälp?

Allt fler barn och unga mår psykiskt dåligt idag. Hur gör vi det så enkelt och självklart som möjligt för dem och deras föräldrar att söka hjälp och stöd?

Detta samtalar vi kring vid ett möte söndagen 2 juni kl. 15-17 på Mejeriet i Nybro. Medverkar gör Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin. Välkommen till ett viktigt samtal!

ohälsa

För frågor eller mer info kontakta:
Kaj Raving
070 258 97 55
[email protected]

Bli medlem i ett växande Vänsterparti

Tycker du att det är bra att barnfattigdomen i Sverige ökar eller att klyftorna mellen de som tjänar mest och de som tjänar minst är de största i modern tid i Sverige? Eller att rasismen breder ut sig i Sverige samtidigt som vi har ett rasistiskt parti i Sveriges riksdag? Eller att inkomstsklyftorna mellan män och kvinnor nu ökar efter en lång nedgång? Eller att miljöfrågorna nedprioriteras och alltmer ses som något som vi ska lösa individuellt? Eller att våra gemensamma tillgångar reas ut samtidigt som välfärden dräneras? Listan kan göras lång över vad högerpolitiken leder till.

Låter det inget vidare… ? Då är det kanske dags att göra något åt det? Ett bra steg är då att liksom så många andra bli medlem i Vänsterpartiet. Som medlem i Vänsterpartiet har du möjlighet att göra din röst hörd och påverka utformningen av vår politik. Och tillsammans har vi faktiskt möjlighet att förändra!

Barn & Utbildningsnämndens möte 7/12

Kaj Raving, ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Här kommer en rapport från dagens möte med Barn & Utbildningsnämnden. Ett möte som med anledning av den stora frågan på dagordningen – besparingsförslagen – var extremt välbesökt. Syret tog snabbt slut, vilket märktes mot slutet. Givetvis var det framförallt nedläggningshoten över Transtorpskolan och högstadiet i Alsterbro som stod i fokus för intresset för åhörare och media.

Men innan vi diskuterade besparingarna så lyfte jag några andra relaterade frågor. Först frågan om att vuxenutbildningen ska flyttas tillbaka till Barn & Utbildningsnämnden från det kommunala bolaget Brunnen. Inte en ny vänsterfråga, det ska erkännas. Vuxenutbildningen är en lönsam affär för bolaget och används idag för att täcka upp bolagets förluster på andra områden. Dessutom finns stora samordningsvinster att hämta mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.

Sammantaget pratar vi miljonbelopp som skulle kunna komma våra barn till del, det är jag övertygad om. Och hur det ser ut kommer jag att få besked om. Jag fick nämligen inte bara nämnden att ställa sig positiv till att återta vuxenutbildningen, även om det slutliga beslutet ligger på kommunstyrelsen. Jag fick också nämnden att besluta om att räkna på vad det skulle innebära i besparingar för skolans del så att åtminstone det finns svart på vitt inför kommunstyrelsens beslut.

Läs mer

Vänsterpartiet vill sänka arvodena

Idag har Vänsterpartiet i Nybro lämnat in en motion om att sänka arvodena för kommunens förtroendevalda eftersom det blev tvärnej från övriga partier när förslagen lades i samband med budgetarbetet.

För vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Vare sig poster eller arvoden får vara ett självändamål i politiken och det är därför vi nu föreslår besparingar över hela det politiska spektrat. Självklart ska dock även fortsättningsvis inkomstbortfallsprincipen kvarstå enligt nuvarande regler. Grunden ska vara att ingen ska behöva förlora på att ta ett politiskt uppdrag. Läs mer

Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande Bernt Jonsson

Medborgarförslag är ett sätt att minska avståndet mellan väljare och valda. Genom förslagsrätten ges medborgare vidare möjligheter att påverka den lokala politikens utformning direkt. Förhoppningen är att förslagsrätten även ska leda till att engagemanget för kommunalpolitiken, en möjlighet till ett ökat deltagande i den lokala demokratin. Detta bygger dock självklart på att medborgarna kan lite på att de svar som ges är väl underbyggda – och sanna. Läs mer

125 000 nya jobb och utbildningsplatser i Vänsterpartiets budget

– Vänsterpartiets budgetförslag leder till att fler får arbete och att välfärden stärks. Regeringen pratar om arbetslinjen, medan vi skapar jobben, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet i en kommentar till budgetmotionen.

Med Vänsterpartiets budgetförslag skapas 125 000 nya jobb och utbildningsplatser. Budgeten innehåller stora satsningar på flera områden, bland annat fler anställda i äldreomsorgen, 25 000 lärlingstjänster istället för sänkt krogmoms och byggande av 20 000 hyresrätter om året. Vänsterpartiet gör miljardinvesteringar i gröna jobb, hållbar utveckling av den svenska industrin och en kraftigt utökad järnvägskapacitet.

– Det här är en budget för fler och bättre jobb men också för ökad jämställdhet. Förslaget stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden och utjämnar löneskillnader, säger Ulla Andersson.

Utmanarrätten hetaste frågan på fullmäktige

Gårdagens fullmäktige bjöd egentligen enbart på en riktig debatt, vilken gällde utmanarrätten som moderaterna lämnat in en motion om. Utmanarrätten är en ny variant av högerns försök att privatisera våra gemensamma egendomar som vi i Vänsterpartiet givetvis säger nej till. Ett inlägg i debatten kan läsas här.

Läs också om hur vi utmanade moderaterna.

 

Vinster hör inte hemma i välfärden

Hur påverkar privatiseringarna i Sverige välfärden förutom att en stor del av våra gemensamma skattepengar nu går till privata vinster? En ny forskarrapport från kring följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik visar att privatisering och konkurrensutsättning inom välfärden inte ger några fördelar alls.

Det är bra att privatiseringarna av välfärden granskas. Vänsterpartiet har länge efterfrågat en övergripande utvärdering av privatiseringarnas effekter på demokratin, samhällsekonomin, arbetsvillkor, kvalitet, osv.

Det är inte ett överraskande resultat man kommit fram till i rapporten. Det finns en inneboende konflikt mellan företagets bästa och elevens eller patientens. Det som är bra för företaget behöver inte vara bra för eleven eller för samhällsekonomin i stort. Dessutom är det givet att företaget pressar kostnaderna för att kunna ta ut en vinst, ofta på bekostnad av den anställdas arbetsvillkor. Det är vinster som är avsedda för att gå till vård, skola och omsorg som görs på våra skattepengar.

Det är dags för en ändrad lagstiftning. Bolag och vinster hör inte hemma i välfärden!

Lyckat möte med partiledarkandidat

Vid “Gula Grillen” i Kungshall samlades c:a 100 personer för att grilla och lyssna på Rossana Dinamarca när hon var på besök i Nybro torsdagen 18 augusti för att delta i Nybrovänsterns höstupptakt med ett öppet möte.

Stämningen var god och grillröken låg tät. Publiken var blandad och kvällen inleddess med lite fina sånger av Tea innan partiledarkandidaten Rossana i grillröken bland barnfamiljer och pensionärer höll sitt tal och beskrev hur hon redan som barn blev politiskt intresserad på ett läger i Västervik .