Okategoriserade

Demokratin behöver stärkas

All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.
Många människor känner idag en maktlöshet över att valda politiker inte lyssnar på dem. Det har skapat ett politikerförakt, som har blivit ett allvarligt problem för demokratin. Antalet väljare som går och röstar minskar.
Medborgarna har tappat makt och inflytande och antalet folkvalda har minskat. Det innebär sämre möjligheter för medborgare att få kontakt med sina förtroendevalda politiker.
All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.

Därför anser vi att demokratin behöver stärkas.
Vi föreslår en radikal förändring där Deltagande Demokrati utvecklas i vår kommun.
Vi vill att alla kommuninvånare ska få möjlighet att påverka politiken också mellan valen och lämna förslag på hur skattepengarna ska användas.
Deltagande Demokrati kan t.ex. innebära, att alla invånare som vill vara med och påverka träffas i sitt bostadsområde eller samhälle varje år, när nästa års budget ska tas fram och lämna förslag på vad de tycker är viktigast att använda skattepengarna till. Hur det ska organiseras vill vi diskutera och utforma tillsammans med intresserade medborgare och de andra partierna i fullmäktige.

V kräver juridiskt ombud åt alla barn

Nu har riksdagen äntligen fattat beslut om en ny vårdnadslagstiftning som träder i kraft om en månad, den 1 juli 2006.
Syftet med lagen är att stärka barnets rätt och att barn ska sättas i främsta rummet när föräldrarna tvistar om vårdnaden.
– Lagen är tydlig. Nu måste socialtjänsten och domstolarna ta barnen på allvar och se till att de aldrig riskerar att utsättas för övergrepp.
Den nya lagen ska förändra nuvarande tillämpning och praxis ute i domstolar och socialnämnder. Barnets åsikt om sin situation ska beaktas i betydligt större utsträckning än tidigare, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) i lagutskottet.

– Det är dessutom viktigt att vi nu inte nöjer oss med detta beslut och lutar oss tillbaka. Alla problem kommer inte att försvinna över en natt med en ny lagstiftning.
Det är nu vi lagstiftare på ett aktivt sätt måste följa hur de nya vårdnadsreglerna tillämpas. Och vi kan inte nöja oss förrän vi har garantier för att barn inte riskerar att fara illa, säger Tasso Stafilidis.

Riksdagen beslutade samtidigt att ställa sig bakom ett motionsyrkande från bland annat vänsterpartiet med krav på juridiskt biträde för barn i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det juridiska biträdet ska på ett bättre sätt bevaka barnets rätt i förhållande till båda sina föräldrar.

– Att riksdagen nu beslutat att ställa sig bakom kravet om juridiskt biträde för barn är ett stort steg framåt för alla barn, men i synnerhet för de barn som far illa.
Det är inte en dag för tidigt att vi nu äntligen även stärker barns rättssäkerhet, avslutar Tasso Stafilidis.

För mer information:

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v): 070-376 04 03
Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v): 070-289 65 89
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Gör din röst hörd!

Var med och påverka din egen framtid.
Vi politiker ska vara din röst och förmedla dina åsikter.
Ingen röst ska vara mer eller mindre värd än andras.
Skriv insändare – vi hjälper dig gärna att formulera det du vill ha sagt

Skriv medborgarförslag – Mall finns på kommunens hemsida, vill
du ha hjälp så kontaktar du oss

Mina synpunkter – gå in på vår hemsida och berätta vad du
tycker under ” Mina synpunkter”.

Ring eller mejla – kontakta oss om frågor, som du vill att vi ska
lyfta fram.

Kontaktpersoner:
Mariann Hem: 0481- 51040
Mob: 073- 8196807
Mail: [email protected]
( äldreomsorg, barn/ungdomsfrågor, miljön, jämställdhet bl.a.)

Jarl och Anita Hem: 0485-37322
Mob: 070-3030732
Mail: [email protected]
(Jarl: bostad, skola, demokrati, internationella frågor bl.a.)
(Anita: förskola, fritis, landstingsfrågor bl.a.)

Bo Hem: 0481-30542
Mob: 070-5206174
Mail: [email protected]
(äldreomsorg, arbetsmiljö, fackliga frågor, räddningstjänsten bl.a.)

Anders Hem: 0481-13135
Mob: 073-0266411
Mail: [email protected]
( sociala frågor, ungdomsfrågor bl.a.)

Ewa Hem: 0481-17331
Mob: 070-5183890
Mail: [email protected]
( redaktionsansvarig, textansvarig bl.a.)

Riksdagskandidat Mariann Karlssons debut

I år debuterade vår egen riksdagskandidat Mariann Karlsson som Första maj-talare. Det skedde på Skälby loge i Kalmar där hon och övriga tågdeltagare trotsade det kalla regnet.
Här får du, som av någon anledning inte kunde närvara, en möjlighet att ändå få veta vad Mariann Karlsson sa.
Talet inledde Mariann med en sång – ”Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön.
Det är de rikas paradis men – ingen hör en fattigs bön.”

“En del patienter brukar kalla mig för den sjungande sjuksköterskan. Jag nynnar ofta på olika låtar var jag än är och vad jag än gör. Ibland blir det 2 politiska låtar, det här var en av dem.
Det är kanske inte så konstigt, för visst märks det att vi fortfarande lever i ett kapitalistiskt samhälle, där klassklyftorna ökar.
Vi har alla gemensamt fått betala av det stora underskottet på 500 miljarder från högeralliansens förra försök att styra Sverige, som jag hoppas var det sista.
Vi har fått anpassa oss till EU:s politik, som bl.a. kräver minskade utgifter i den offentliga sektorn. Vi betalar dessutom åtskilliga miljarder bara för vårt medlemskap där.
Jag tycker det är synd att den EU-vänlige Göran Persson har övergivit den socialistiska ideologin och numera kallar sig en social
mode…ooops.. demokrat.
Det hade underlättat för det svenska folket om han hade fortsatt att vara socialist, precis som Lasse.
Då hade vårt samarbete resulterat i större rättvisa, fler arbeten och mer demokrati än vad det nu har blivit.
Tyvärr kan jag konstatera att vi numera verkar vara det enda vänsteralternativet i den upp- och nervända världen där sossarna har blivit lila, moderaterna utger sig för att vara ett arbetarparti, centern anser sig vara feminister, folkpartiet invandrarvänliga och kristdemokraterna fördomsfria.

Kamrater, vi har nu 140 dagar på oss att tala om för alla vi möter att vår politik gör skillnad.

Så när någon i högeralliansen skriker om sänkta skatter, så vet vi att det inte kommer att gynna arbetslösa, sjukskrivna och låginkomsttagare. En undersköterska som jobbar deltid i äldreomsorgen kommer inte att märka så mycket av den skattesänkningen på sin låga lön. I nödfall, trots att hon är lågavlönad, kan hon tänka sig att betala mer i skatt om hon visste att hon fick fler arbetskamrater, så hon hinner med sitt jobb. Vi kan inte acceptera att vissa sliter ut sig samtidigt som många är arbetslösa. Valet mellan fler lärare och undersköterskor eller stora skattesänkningar för de redan rika är inte svårt för oss. Vi har råd med fler jobb men definitivt inte råd med mer arbetslöshet.
Därför vill vi istället satsa på fler heltidsjobb i offentliga sektorn. Fler i arbete gynnar även den privata sektorn samtidigt som det minskar långtidssjukskrivningarna och ökar skatteinkomster och konsumtion.

När någon i högeralliansen tycker att det är okey att minska tryggheten för vissa grupper och kunna avskeda ungdomar under 26 år utan någon anledning, för att på det viset få fler i arbete, så tycker vi att det är diskriminering och att det finns klassindelningar så det räcker redan. Vi tycker det är självklart att ungdomar ska ha rätt till arbete på samma villkor som alla andra och samma trygghet i anställningen som alla andra.
Vi vill skapa riktiga jobb med en fast månadslön, som det går att leva på så det finns möjlighet att flytta hemifrån, bilda familj och föda fram en ny generation. Vi vill förutom att skapa jobb i offentliga sektorn bl.a. underlätta för småföretagare att anställa folk, genom att avskaffa sjuklöneperioden för dem.

När någon i högeralliansen vill införa subventionerade hushållstjänster så konstaterar vi att det är ännu en kvinnofälla där mannens ansvar för det obetalda arbetet hemma osynliggörs och dessutom en överklassubvention, där en kvinna städar åt en annan kvinna eftersom ingen man kommer att söka de deltidsjobb, som skulle erbjudas. Den ensamstående mamman, som skulle ha mest nytta av att utnyttja en sådan tjänst kommer troligen inte att ha råd även om den subventioneras. Vi vill istället att alla ska ha rätt till ett heltidsarbete, där normen är 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle omfördela den obetalda arbetstiden i hemmet mer rättvist, skapa fler arbeten och minska sjukskrivningar och arbetsskador. Vi vill också ha en individuell föräldraförsäkring, som ger varje förälder ett eget ansvar för sitt barn och möjlighet att ta ut den ledighet de har rätt till var för sig.

När någon i högeralliansen vill genomföra högre avgifter, sämre löner, sämre försäkringsskydd vid arbetslöshet och sjukdom och införa ytterligare en karensdag för att få fler att ”vilja” arbeta, så vet vi att förslagen inte ger fler arbetstillfällen utan ger en minskad social trygghet och ökar klyftorna i samhället. Vi vet att stora behov av arbetskraft finns inom bl a den offentliga sektorn, där minskning av personal har gjorts trots att det finns behov och trots att de vill arbeta.
Vi vill avskaffa den karensdag som finns, stärka försäkringsskyddet och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla varaktiga jobb, med avtalsenliga löner. Vi vill skapa jobb där behoven finns, främst inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Fler vuxna i skolan är en viktig och absolut nödvändig investering för framtiden.

När någon i högeralliansen tycker att kärnkraften är nödvändig och att produktion, avkastningskrav och marknadsandelar är viktigare än att stoppa miljöförstöringen, så vet vi att uranbrytningen inte är oändlig och slutförvaringen av kärnavfall inte gynnar miljön och att en långsiktig hållbar miljö för att stoppa klimatförändringarna är nödvändig. Vi måste anpassa samhället till vad naturen tål.
Vi vill satsa på avveckling av kärnkraften och fossila bränslen, snabba på satsningen på förnyelsebara energi som t.e.x. vind- och solenergi, miljövänliga drivmedel och öka kollektivtrafiken och spårbundna transporter.
Energiomställningen kommer att ge massor av nya arbeten både i den offentliga och den privata sektorn.

När högeralliansen kommer med sina vallöften ska vi tala om vems sida vi står på och vad vi vill göra.

Vi vet att minskade skatter inte automatiskt ger flera jobb i företagen.
Aktieutdelningen beräknas uppgå till 70 miljarder i år. Som om inte det vore nog så väljer en del företag som går med stora vinster att avskeda folk för att öka aktieutdelningen eller flyttar till ett låglöneland för att få billigare arbetskraft och därmed större vinster att stoppa i aktieägarnas fickor, utan att ta något ekonomiskt och socialt ansvar.
Staten går dessutom miste om mer än 100 miljarder i uteblivna skatter.
Därför måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas i stället för jakten på sjukskrivna och arbetslösa.

Vi vill inte ha ett kapitalistiskt samhälle där man kan köpa sin välfärd, där de rika blir ännu rikare och de sämst ställda får det sämre.
Där vinstjakt och börskurser är viktigare än att utveckla produktionen.
Det är dålig ekonomi att avskeda folk när inget annat erbjuds än arbetslöshet. Arbetslöshet och nedskärningar i välfärden ökar klyftorna i samhället och slår ut människor. En privatisering av den gemensamma sektorn sätter vinstintresset framför behoven.

Vi vill ha ett socialistiskt samhälle, där alla människor är lika mycket värda och där kvinnor och barn har lika stor makt i samhället som männen.
Målet är att alla ska ha rätt till arbete och bostad, grunden för vår välfärd. Den gemensamma sektorn ska ägas och drivas gemensamt och vara en motor i välfärden. En bra offentlig sektor gynnar även den privata sektorn.
Människorna ska ses som medborgare i ett samhälle, inte kunder på en marknad.

Vi vill ha ett solidariskt samhälle som byggs av och för alla människor.
Vi vill ha en solidarisk politik med tydliga lagar mot all slags diskriminering för att påverka attityderna i samhället.
Ett solidariskt samhälle där var och en ger efter förmåga till var och en efter behov. En skattefinansierad välfärd som kommer alla till del Behoven ska styra – inte marknaden eller betalningsförmågan.

Vi vill inte ha ett patriarkaliskt samhälle, där mannen sätts som norm och kvinnan är underordnad mannen i nästan alla avseenden. Ett samhälle där kvinnan förväntas nöja sig med deltid, förväntas ta största ansvaret för familjens barn och hem samt förväntas finna sig i att trakasseras eller utnyttjas sexuellt, just för att hon är kvinna.
Vi vill ha ett feministiskt samhälle där mannen anses vara lika bra förälder som kvinnan och där kvinnan anses vara lika bra på att arbeta som mannen och där man har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

Vi vill ha ett feministiskt samhälle där kvinnan har samma rätt till ett heltidsjobb, en lön att leva på och en rättvis pension.
Vi vill ha ett könsperspektiv inom alla områden, precis som ett barnperspektiv. Vi vill öka kunskaperna om det sexualiserade våldet, införa feministiskt självförsvar i gymnasiet och ge kvinnojourerna statligt ekonomiskt stöd. Staten ska ha det ekonomiska ansvaret för kvinnors mänskliga rättigheter, inte ideella organisationer.

Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism, mot rasismens makt ställer vi antirasism.

Vi vet att det går att förändra samhället och vi har en politik för hur det ska gå till – en solidarisk politik för arbete, demokrati och rättvisa.
Vi har 140 dagar på oss att visa den, så låt oss använda varenda dag fram till valet!
Vi gör skillnad!

Mariann Karlsson, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Kalmar län

Dags för barnkonventionen i skolan

Motion angående tillämpningen av FN:s barnkonvention inom Barn o Utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Barn och Utbildningsnämnden har fattat beslut om att barn vars föräldrar inte betalar sina räkningar i tid kan avstängas från sin barnomsorgsplats. Det har visat sig att flera barn har utestängts sedan beslutet fattades.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma Kommunfullmäktige på att BUT:s beslut inte står i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. Ej heller med Förskole- och Skolplanen eller läroplaner.

Den nu rådande ordningen står strid med den av fullmäktige antagna förskole- och skolplanen. I styrdokumentet hänvisas bland annat till FN:s barnkonvention artikel 2:” Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Artikel 3: “Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet”. Det kan enligt vår uppfattning bara tolkas på ett sätt. Dessa barn har inte samma rättigheter och lika värde som andra barn. De deskrimineras.

Barn som har försumliga föräldrar ska inte drabbas genom att utestängas från sitt daghem eller familjedaghem och skiljas från sina lekkamrater. Barnen som finns hos sina kompisar i en oftast trygg miljö rycks plötsligt bort därifrån. Ett barn kan inte förstå varför hon eller han inte får gå till sitt dagis eller familjedaghem. Det är ett oansvarigt sätt att straffa oskyldiga barn för föräldrars bristande betalningsansvar.

I Barn och Utbildningsnämndens övergripande målsättning står det bl. a att “samma omsorg om individen skall råda i alla delar av verksamheten”, liksom “inom Barn och Utbildningsnämndens verksamhet skall alla oavsett bakgrund, livssituation och kön, känna trygghet”.

Värdegrunden uttrycks i skollag och läroplaner och omfattar bl.a. respekt för varje människas egenvärde, allas lika värde, jämställdhet och solidaritet. De första åren i en människas liv är av avgörande betydelse för hennes framtida utveckling. Det skall inte förekomma någon kränkande behandling av barn, ungdomar och vuxna.

Det har under året förekommit förluster p g av obetalda räkningar inom barnomsorgen. Det är givetvis inte en acceptabel betalningsmoral. Föräödrar som inte betalar för sin barnomsorgsplats ska behandlas på samma sätt (“likställighetsprincipen”) som andra medborgare som inte betalar sina räkningar till kommunen genom sedvanlig inkassoverksamhet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att

Upphäva Barn och Utbildningsnämndens beslut att avstänga vissa barn från daghems och familjedaghemsplatser

Välkommen till vår nya hemsida

Just nu är det kanske lite tomt här på vår hemsida. Vi har skaffat oss ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan och kommer succesivt att fylla på med innehåll. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.


Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.


Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.


Förslagslåda – Lämna dina egna förslag på hur vår kommun kan bli en trevligare plats att bo på. Gillar vi ditt förslag så kanske vi för det vidare till kommunen.


Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.