Barnomsorg

En god barnomsorg är en rättighet

Vänsterpartiet vill ha en förskola för alla barn. Alla barn i förskolan ska ha samma möjlighet till utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska ges möjlighet att uppmuntra barnen till kritiskt tänkande, motverka klasskillnader och ge grundläggande kunskaper om demokratiska värderingar. Vi vill utöka barnens rätt till förskola med femton timmar per vecka, till totalt 30 timmar per vecka, oavsett om föräldrarna har arbete eller inte

Vi i Vänsterpartiet har länge hävdat att det är en viktig service att det skall finnas barnomsorg även på obekväm arbetstid. Att alla människor skall ha möjlighet att gå till arbetet borde vara självklart i Nybro kommun. Kommunen ska därför erbjuda förskole- och fritidsverksamhet under obekväm arbetstid om det finns barn med behov.

Vi tycker att det är viktigt att det finns förskolor i kommunal regi för att motverka segregation och vinstintresse. Vi motsätter oss etableringar av privata och religiösa friskolor i kommunen. Däremot vill vi uppmuntra och stödja utvecklandet av nya idéer och alternativa pedagogiska inriktningar i kommunal regi. Nybros förskolor ska också ha tillgång till genuspedagoger, som utvecklar jämställdhetsarbetet och ger genusperspektivet en feministisk inriktning.

Kommunens förskolor har drabbats av nedskärningar och besparingar som har gjort det svårt för barnen och pedagogerna att utveckla verksamheten. Det har också försvårat möjligheterna att ge de kunskaper och den trygghet som barnen har rätt till. Vårt mål är att minska barngrupperna till max 15 barn och öka personaltätheten så att det alltid är minst tre personal per grupp i förskolorna.

Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. Vårt mål är att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp på 25 barn och minst 2 personal i varje grupp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *