Vänsterpartiet Nybro

Vänsterpartiet vill se ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun

– När majoriteten lägger ner kulturskolans ensembleverksamhet, så kan det ytligt sett verka som en könsneutral åtgärd. Men i och med att det var flest tjejer som gick där så blir det i praktiken en jämställdhetsfråga där tjejer drabbas hårdast. Likadant är det när majoriteten nu drar ner ännu mer på omsorgen. Det vet vi att det slår framförallt mot kvinnor, både direkt och indirekt.

Det säger Vänsterpartiets Kaj Raving med anledning av att partiet idag lämnade in en motion om att man ska införa ett jämställt budgetarbete i Nybro kommun.

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer.
Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar menar Vänsterpartiet.

– Vi vill pröva på metoden Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, och tror att det kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun, säger Kaj Raving.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

För ytterligare information kontakta
Kaj Raving, 070 982 96 68

Inför Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, i Nybro kommun

Motion till kommunfullmäktige

Som feministiskt parti strävar Vänsterpartiet efter att kvinnor och män, tjejer och killar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i samhället. Vi vill ha ett samhälle fritt från förtryck där var och en fritt bestämmer över sitt eget liv, där frågan om kön inte spelar någon roll för hur en människa bemöts eller vilka möjligheter hon eller han har.

I dagens samhälle finns en ojämlik maktstruktur, en könsmaktsordning, som skapar orättvisor och diskriminering. Könsmaktsordningen genomsyrar sociala, ekonomiska och politiska strukturer och finns i familjen, politiken, näringslivet, förenings- och kulturlivet, medierna, skolan och på arbetsmarknaden. Så är det över hela världen. Även i Nybro kommun. Gender budgeting, ett jämställt budgetarbete, kan vara ett bra steg på vägen mot en mer jämställd kommun.

Kommuns budget och budgetarbete handlar om att prioritera och fördela begränsade resurser till olika verksamheter, grupper eller individer. Det finns behov av att dels analysera resurstilldelningen till kvinnor, män, flickor och pojkar och dels att utifrån dessa analyser fördela resurserna så att de möter kvinnor och mäns behov av prioriteringar.

På Jämställ.nu kan man läsa att ”Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? Hur möter det kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov? Och vilka blir effekterna? Det är grundläggande frågor i ett gender budget arbete.”

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige beslutar:
Att pröva jämställdhetsbudgetering, gender budgeting, i hela eller delar av kommunens verksamhet.

För Vänsterpartiet Nybro
Pia Eriksson
Kaj Raving
Carin Blom
Anders Svensson
Paz Pizarro

Rapport från kommunfullmäktige i maj

Vid kvällens kommunfullmäktige som hölls i Flerohopp var det som vanligt Vänsterpartiet som var aktivast. Pia Eriksson, Kaj Raving och Carina Blom var uppe i talarstolen flera gånger i olika frågor.

Pia Eriksson lämnades till förra fullmäktiget in en interpellation där undrade hur Christina Davidsson (C) såg på avtalet för den nya kommundirektören och om hon tycker att det är rimligt att betala höga löner och erbjuda fallskärm samtidigt som kommunen skär ner i verksamheten.Christina Davidsson svarade att hon tycker att nya kommunchefens lön på 75000:-/mån är rimlig. Att kommunchefen får ett års lön om kommunen skulle vara missnöjd med honom var inte en fallskärm utan ett vanligt chefsavtal menade hon. Pia Eriksson höll inte med om någotdera.

Kaj Raving hade lämnat in en interpellation till Bodil Johansson (C) där han frågade hur hon ville förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden, där hon är ordförande.

Alla tre var också uppe i talarstolen och yrkade bifall till Vänsterpartiets motion om att utreda hur man ska kunna slopa delade turer. Carina Blom använde sig själv som exempel på hur en dag kan splittras när man arbetar delad tur och menade att kommunen inte är intresserad av att göra något åt frågan. Hon fick medhåll av Kaj Raving:
– Ni bygger ert avslag på antaganden, ni vet inte. Och ni vill inte ens utreda vad det egentligen skulle betyda att avskaffa delade turer. Varför inte kolla upp hur det ska kunna gå till? Det är ju det vi föreslår men det är det ni inte vill göra.
Motionen fick stöd av S och MP men röstades ner av den styrande femklövern som fick stöd av SD.
Carina Blom var också uppe och argumenterade emot höjda avgifter i simskolan:
– Helst vill jag att avgiften tas bort helt. Alla barn borde ha samma chans att lära sig simma oavsett om föräldrarna är fattiga eller rika, sa hon bland annat.

Interpellation: Hur vill du förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden?

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Bodil Johansson

Omsorgsnämnden är antagligen den nämnd som påverkar kvinnors liv i störst omfattning. Man påverkar direkt som arbetsköpare genom de villkor man då erbjuder. Det är främst kvinnor som arbetar inom omsorgen och det är ett tufft jobb med låga löner, stress och ökande sjukskrivningar. Här är åtgärder som fler kollegor, rätt till heltid, slopandet av delade turer, högre lön, rätt till arbetskläder osv helt avgörande faktorer för att göra omsorgen mer jämställd som arbetsplats.

Man påverkar självklart också direkt alla de som är föremål för omsorgen. Det är kvinnorna som utgör den största delen av den äldsta gruppen äldre och de sjukaste äldre. Forskning visar att de konventionella könsrollsmönstren ofta går igen även i omsorgen. Exempelvis avgörs ofta vilken hjälp du får, hur ofta osv utifrån tydliga könsmönster, även om detta såklart till största delen är omedvetet. Här behöver man synliggöra, medvetandegöra och utbilda för att komma till rätta med jämställdheten.

Men man påverkar också i hög grad många kvinnor indirekt. När antalet platser på särskilda boenden minskat drabbar det särskilt äldre kvinnor med låg pension eftersom de inte har råd att betala för privata tjänster som allt mer ersätter den solidariskt finansierade äldreomsorgen. När omsorgen bristen ökar också bördan för de anhöriga, för det mesta kvinnor, som redan idag utför en stor del av omsorgen i hemmet. Dessa kvinnor tvingas då ofta jobba deltid för att få tiden att räcka till. Här krävs att vi har en omsorg som räcker till.

Jämställdhet, liksom ojämställdhet, skapas där beslut fattas. De beslut som fattas dagligen inom omsorgsförvaltningens område påverkar i hög grad framförallt kvinnors liv.
Med bakgrund av detta undrar jag:

-Vilka åtgärder kommer du att vidta för att generellt förbättra jämställdhetsarbetet i omsorgsnämnden under mandatperioden?

För Vänsterpartiet Nybro 150508
Kaj Raving

Fullt hus när Vänsterpartiet diskuterade socialism

11196308_420757761430521_8677744430003779702_n– Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar. Det slog Jörn Svensson, en av vänsterns främsta ideologer, fast inför en lokal som snabbt fylldes till bredden när han kom till Nybro för att hålla en föreläsning på temat kapitalismens kris och en möjlig väg för socialismen.

Jörn Svensson är tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker. Han är också författare som står bakom en rad böcker om socialism och ekonomi och räknas som en av vänsterns främsta ideologer.

– Kärnan i socialismen är att demokratisera samhället i alla dess aspekter, förklarade han för det över 40-talet personer i alla åldrar som kommit till Vänsterpartiets lokal för att höra en föreläsning om grunderna i socialismens ideologi och visionen om det socialistiska samhället.

När det blev frågestund var det många som ville diskutera olika frågor; banker, pensioner, NATO osv.

– Det enda förnuftiga för ett järnvägssystem är att en offentlig myndighet har samlat ansvar för personal, trafik, spår, stationer och ett enhetligt biljettsystem, sa Jörn Svensson när järnvägen kom på tal.

Även EU diskuterades flitigt och Jörn Svensson påminde om att när euron infördes varnade en rad ekonomer: “Valutaunionen kommer för tidigt!”

– Nu besannas detta, sa han. Flera stater, och i synnerhet Grekland, borde ha väntat med att införa den gemensamma valutan. Men Tyskland utövade press på dem. Nu ser vi följden: Kris i Grekland och tryck på flera andra länders ekonomier. Och depressionen förlängs i Unionen – bara för att upprätthålla ett misslyckat prestige-projekt!

För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Föreläsning: Kapitalismens kris och en möjlig väg för socialismen

jörnJörn Svensson, en av vänsterns främsta ideologer, kommer torsdagen 7 maj till Nybro för en föreläsning om grunderna i socialismens ideologi, visionen om det socialistiska samhället samt om kapitalismens kris och en möjlig väg för socialismen. Jörn har varit ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse i 23 år, riksdagsledamot i 17 år och suttit i EU-parlamentet i 4 år.

Vi bjuder på fika med kaffe eller te.

Tid: Torsdagen den 7 maj kl 18.00
Plats: Vänsterpartiets lokal. Ingång från Mellangatan eller Storgatan vid Bohmans Bokhandel.

OBS! Det är bra om Du kan anmäla Dig till Jarl Bülow så att vi vet hur vi ska få plats i lokalen. E-post [email protected] eller Tel 0485-37322.

Vänsterpartiet: Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla Nybros stadskärna.

Vänsterpartiet vill att kommunen tar ett samlat grepp och ansvar för Nybros stadskärna. Genom att inrätta ett utskott under fullmäktige med både budget och befogenheter vill man säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna”.

– Nybro är en underbar stad och jag blir orolig när jag läser artiklar som den i dagens tidning om centrumhandelns svårigheter. Att värna om en stadskärna med mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för tätorten själv utan även för omgivande samhällen och landsbygd, säger Vänsterpartiets gruppledare Pia Eriksson.

För att handeln ska kunna bevaras och utvecklas i Nybro är det mycket viktigt med ett bra och fungerande samarbete mellan alla parter som har något intresse i centrum. Vänsterpartiet vill nu att kommunen på allvar tar tag i taktpinnen för utvecklingen av stadskärnan och handeln där.

– Det behövs ett samlat grepp och ansvar för att utveckla stadskärnan. Ett utskott under fullmäktige med gemensam budget och genomförandekraft skulle kunna vara ett sätt att säkerställa att viktiga initiativ inte hamnar ”mellan stolarna” utan faktiskt blir av, säger Pia Eriksson.

Vänsterpartiet menar att Nybros stadskärna behöver utvecklas för en långsiktig stabilitet, samtidigt som de befintliga butikerna värnas, för att Nybroborna skall kunna utföra de flesta av sina inköp hemmavid. Kommunen måste på sikt aktivt vidareutveckla strategier för att stödja och stimulera utvecklingen av nya hållbara småföretag.

– Vi tror på Nybro. Det finns ett sug efter förändring och det finns ett stort engagemang som ligger och puttrar. Nu gäller det att utnyttja det på bästa sätt, avslutar Pia Eriksson.


För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson, 070 676 23 38
Kaj Raving, 070 982 96 68

Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Den politiska majoriteten (S, M, SPI och MP) i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad kommunala fastigheter. Det handlar om att sälja ut sådant som vi äger gemensamt, du, vi och alla andra invånare i Nybro kommun. Vi i Vänsterpartiet vill därför att vi invånare i Nybro kommun ska få säga vad vi tycker genom en folkomröstning om denna utförsäljning.

Den politiska majoriteten resonerar tydligen tvärtom. Man har bråttom att genomföra privatiseringen utan att höra vad folket i Nybro tycker om att vår gemensamma egendom säljs ut. Man vill inte ge Nybros invånare, eller alla de hyresgäster som berörs, en ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar. Det är dessutom en affär där demokratin konsekvent har satts på undantag. Det tycker vi är fel!

ff

Utförsäljningen blir den största privatiseringen av vår gemensamma egendom i Nybros historia. Det tycker inte vi att privatiseringsivrande politiker ska kunna göra hur som helst utan att fråga oss som invånare först. Det finns inget skäl att stressa fram en affär, utan vi vill att Nybros invånare får säga sitt innan en eventuell försäljning kan bli aktuell. Vi vill värna demokratin. Vi vill fråga folket.

Gemensam egendom äger vi tillsammans, folket i Nybro kommun. Därför vill vi folkomrösta om utförsäljningspolitiken!

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Dags att slopa delade turer i Nybro Kommun

– Det är hög tid att vi sätter stopp för delade turer här i Nybro kommun. Ska vi kunna växa som kommun och locka till oss den kompetenta och engagerade personal som vi behöver inom exempelvis omsorgen, så måste vi vara attraktiv som arbetsgivare. Det är en viktig framtidsfråga! Det säger Pia Eriksson, gruppledare för Vänsterpartiet i Nybro, med anledning av att Vänsterpartiet lämnat in en motion där man vill utreda hur man enklast och snabbast avskaffar de delade turerna i Nybro kommun för att skapa en hållbarare arbetsmiljö för personalen. Många som jobbar inom exempelvis omsorgen är missnöjda över sina delade turer, alltså att ha två arbetspass under samma dag med en längre obetald paus däremellan.Både arbetsliv och fritid påverkas negativt tycker de flesta. – Delade turer är nog det som det pratas mest om när vi träffar personal inom omsorgen. Ingen vill jobba delade turer och alla är rörande överens att de borde avskaffas – även politiker, säger Pia Eriksson.

Att jobba en delad tur är en påfrestning på personalen. Det är tungt psykiskt och fysiskt eftersom man är med i arbetets alla tunga moment under dagen. Delade turer sliter på kroppen, tär på familjelivet och på humöret. Förutom att personalen drabbas så riskerar det att leda till sämre omvårdnad för omsorgstagarna. – Nu är det hög tid att vi slutar prata och gör något åt problemet också. Delade turer hör inte hemma i ett modernt arbetsliv!

Som enda oppositionsparti i Nybro lade Vänsterpartiet en alternativ budget. Där satsar man 10 miljoner kronor som i första hand ska gå till att ta bort dagens minskade helgbemanning inom omsorgen och istället införa jämn bemanning veckans alla dagar. Det skulle i sig minska behovet av delade turer avsevärt. Men mer kan och bör göras. – Människor som arbetar inom omsorgen gör en stor gärning för våra äldre. Personalen förtjänar goda arbetsvillkor. Det är vi skyldiga våra äldre.

För ytterligare information kontakta
Pia Eriksson
070 676 23 38

Nybro är inte till salu – skydda det vi äger tillsammans

Gemensam egendom äger vi tillsammans, du, jag och alla andra. Det är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Den senaste tidens händelser där majoriteten i Nybro vill sälja ut delar av allmännyttan och en rad fastigheter, visar dock tydligt att skyddet för den gemensamma äganderätten i Nybro kommun är svagt.

Försäljning av kommunal egendom sker idag med enkel majoritet och Nybros politiska majoritet har nu bråttom att ta beslutet innan valet. Utförsäljningen av allmännytta och kommunala fastigheter togs inte upp i det socialdemokratiska valmanifestet inför valet. Resultatet är att väljarna inte får någon ordentlig chans att ta ställning till dessa genomgripande och viktiga utförsäljningar.

Men även om detta skulle få kommuninvånarna att välja en ny politisk majoritet är det nästintill omöjligt att köpa tillbaka de lägenheter och fastigheter som har sålts ut. Eftersom sådana utförsäljningar är så svåra att göra ogjorda vill vi i Vänsterpartiet skydda det vi äger tillsammans genom att ställa särskilda krav på hur beslut om sådana utförsäljningar tas.

Därför har Vänsterpartiet lagt en motion om att det i arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs att utförsäljningar av kommunal egendom ska kräva beslut med tre fjärdedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. På så sätt kan vi värna det demokratiska inflytandet och skydda det vi äger tillsammans från privatiseringsivrande kommunpolitiker.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot