Vänsterpartiet Nybro

Vänsterpartiets budgetförslag

Måndagen den 19 juni ska kommunfullmäktige besluta om hur våra skattepengar ska användas och hur servicen blir för alla kommunens verksamheter. Hur blir det för de gamla,
för förskolebarnen och eleverna i grundskolan och gymnasiet?
Vänsterpartiet i Nybro lämnar ett eget budgetförslag. Våra grundläggande värderingar om solidaritet och rättvisa är vägledande för oss. Vi har tråkigt nog inte fått gehör för resursförstärkningar inom vård skola och omsorgen under den här mandatperioden, trots att de andra partierna lovade att satsa. De har istället genomfört nedskärningar. Vi hoppas få gehör för vårt budgetförslag på måndag i varje fall av socialdemokraterna så att de många uppsägningar av personal som föreslås kan stoppas.
Här kommer en fökortad version av vänsterpartiets budgetalternativ
Lämna gärna synpunkter till oss.

Omsorgen om våra gamla, sjuka och funktionshindrade.
Efter flera års nedskärningar och minskning av personal föreslår vi att det inrättas 20 nya tjänster där behoven är som störst och att timvikarier får fast anställning. Att ökningen av personal sker i samråd med de anställda. Inget ensamarbete får förekomma. Inrätta personliga tjänster för långtidssjukskrivna. Tjänsterna anpassa till de möjligheter som den anställde har. Det kommer att höja kvaliten.

Grundskolan
Storleken i grundskolans klasser anpassas under perioden till de mål som är uppsatta. Det kommer att innebära klasser med omkring 20 elever. Riktade personalförstärkningar där behoven är störst. Ökade resurser för barn med särskilda behov i förskolan och grundskolan- det ger också förbättringar för övriga elever till lärande.

Förskolan
Anpassa barngruppernas storlek på dagis till 15 barn per avdelning med tre personal
Barn i förskolan som får syskon eller barn till förälder som är arbetslös erbjuds 15 timmars vistelsetid i veckan efter samråd mellan föräldrar och personal. Det ger valfrihet för föräldrar.

Gymnasiet.
För att kunna utveckla gymnasiet behövs det resursförstärkningar. Vi föreslår också att samarbete mellan närliggande gymnasier i andra kommuner utvecklas för att skapa bättre utbildningsmöjligheter. Samarbete, inte konkurrens, är bra och minskar också kostnaderna
för kommunerna.

Satsa extra på de lägst avlönade med 2 miljoner. Denna grupp har släpat efter kraftigt under många år.

Skattehöjningen som vi föreslår med 45 öre kommer att ge mellan motsvarande 35 till 40 jobb inom vård, skola och omsorg.
Solidaritet är viktig för kommunens utveckling. Liksom att minska arbetslösheten. Varför ha arbetslösa när det finns så stora behov inom vård, skola och omsorg.?
Dessa satsningar kostar pengar. Omkring 14 miljoner, men samtidigt kommer kommunen att kunna ge bättre service och spara pengar genom mindre sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar. Det blir också en bättre arbetsmiljö.
Solidaritet kostar, men vi tror att om vi hjälps åt så kommer skattehöjningen att förbättra för oss alla. Har Du en inkomst på 10 000 kronor i månaden får Du betala 36 kronor mer i månaden. Har du 18 000 kronor i månaden innebär det 59 kronor mer i skatt. 22 000 kronor i månaden blir 101 kronor. 40 000 kronor i månaden blir 195 kronor.
Kommunen höjer avgifterna. De är rättvisare att betala via skatten.

Riv inte Transtorpsskolan.
Vi föreslår att hela Transtorpsskolan renoveras. Ingen flyttning av klasserna fyra till sex till Paradisskolan. Varför riva den bäst planerade skolan i kommunen och i ett område som till skillnad mot fler andra inte har någon minskning av elevantalet.?

Vi vill också under planperioden anlägga en konstfrusen isbana på Sveavallen.

Glöm inte vårdcentralen!

Det finns för lite läkare på vårdcentralen i Nybro. Med anledning av att privatläkare vill öppna mottagning i Nybro har vänsterpartiet gett följande förslag i frågan.
Nybro vårdcentral borde bli en komplett närvårdscentral. I Nybro finns förutsättningarna för att förverkliga en sådan modell, då vårdcentralen är den samlade vårdcentralen för en stor majoritet av invånarna i Nybro. Därför är det av ytterersta vikt att det vårdavtal som landstinget kommer att skriva med privata läkare inte blir på mer än två år och att den privata verksamheten förläggs till den redan befintliga vårdcentralen. Om en helt ny, privat läkarmottagning skall byggas upp blir det stor onödig kostnad för skattebetalarna.
Under de två år som vi tycker att avtalet borde gälla går det att rekrytera landstingsanställda distriktsläkare till Nybro vårdcentral som därefter kan utvecklas till närvårdscentral med flera olika läkarkompetenser.

Anita Bülow, landstingskandidat
Gun-Britt Persson landstingsledamot

Vänsterpartiets landstingsgrupp.

Gör din röst hörd!

Var med och påverka din egen framtid.
Vi politiker ska vara din röst och förmedla dina åsikter.
Ingen röst ska vara mer eller mindre värd än andras.
Skriv insändare – vi hjälper dig gärna att formulera det du vill ha sagt

Skriv medborgarförslag – Mall finns på kommunens hemsida, vill
du ha hjälp så kontaktar du oss

Mina synpunkter – gå in på vår hemsida och berätta vad du
tycker under ” Mina synpunkter”.

Ring eller mejla – kontakta oss om frågor, som du vill att vi ska
lyfta fram.

Kontaktpersoner:
Mariann Hem: 0481- 51040
Mob: 073- 8196807
Mail: [email protected]
( äldreomsorg, barn/ungdomsfrågor, miljön, jämställdhet bl.a.)

Jarl och Anita Hem: 0485-37322
Mob: 070-3030732
Mail: [email protected]
(Jarl: bostad, skola, demokrati, internationella frågor bl.a.)
(Anita: förskola, fritis, landstingsfrågor bl.a.)

Bo Hem: 0481-30542
Mob: 070-5206174
Mail: [email protected]
(äldreomsorg, arbetsmiljö, fackliga frågor, räddningstjänsten bl.a.)

Anders Hem: 0481-13135
Mob: 073-0266411
Mail: [email protected]
( sociala frågor, ungdomsfrågor bl.a.)

Ewa Hem: 0481-17331
Mob: 070-5183890
Mail: [email protected]
( redaktionsansvarig, textansvarig bl.a.)

V kräver juridiskt ombud åt alla barn

Nu har riksdagen äntligen fattat beslut om en ny vårdnadslagstiftning som träder i kraft om en månad, den 1 juli 2006.
Syftet med lagen är att stärka barnets rätt och att barn ska sättas i främsta rummet när föräldrarna tvistar om vårdnaden.
– Lagen är tydlig. Nu måste socialtjänsten och domstolarna ta barnen på allvar och se till att de aldrig riskerar att utsättas för övergrepp.
Den nya lagen ska förändra nuvarande tillämpning och praxis ute i domstolar och socialnämnder. Barnets åsikt om sin situation ska beaktas i betydligt större utsträckning än tidigare, säger Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v) i lagutskottet.

– Det är dessutom viktigt att vi nu inte nöjer oss med detta beslut och lutar oss tillbaka. Alla problem kommer inte att försvinna över en natt med en ny lagstiftning.
Det är nu vi lagstiftare på ett aktivt sätt måste följa hur de nya vårdnadsreglerna tillämpas. Och vi kan inte nöja oss förrän vi har garantier för att barn inte riskerar att fara illa, säger Tasso Stafilidis.

Riksdagen beslutade samtidigt att ställa sig bakom ett motionsyrkande från bland annat vänsterpartiet med krav på juridiskt biträde för barn i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det juridiska biträdet ska på ett bättre sätt bevaka barnets rätt i förhållande till båda sina föräldrar.

– Att riksdagen nu beslutat att ställa sig bakom kravet om juridiskt biträde för barn är ett stort steg framåt för alla barn, men i synnerhet för de barn som far illa.
Det är inte en dag för tidigt att vi nu äntligen även stärker barns rättssäkerhet, avslutar Tasso Stafilidis.

För mer information:

Tasso Stafilidis, riksdagsledamot (v): 070-376 04 03
Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare (v): 070-289 65 89
Vänsterpartiets presstjänst: 070-620 00 64

Demokratin behöver stärkas

All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.
Många människor känner idag en maktlöshet över att valda politiker inte lyssnar på dem. Det har skapat ett politikerförakt, som har blivit ett allvarligt problem för demokratin. Antalet väljare som går och röstar minskar.
Medborgarna har tappat makt och inflytande och antalet folkvalda har minskat. Det innebär sämre möjligheter för medborgare att få kontakt med sina förtroendevalda politiker.
All makt ska enligt vår grundlag utgå från folket, men upplever medborgarna att den gör det idag?
När vi ställer den frågan, så får vi ofta svaret: ”Jag har inte något att säga till om”.

Därför anser vi att demokratin behöver stärkas.
Vi föreslår en radikal förändring där Deltagande Demokrati utvecklas i vår kommun.
Vi vill att alla kommuninvånare ska få möjlighet att påverka politiken också mellan valen och lämna förslag på hur skattepengarna ska användas.
Deltagande Demokrati kan t.ex. innebära, att alla invånare som vill vara med och påverka träffas i sitt bostadsområde eller samhälle varje år, när nästa års budget ska tas fram och lämna förslag på vad de tycker är viktigast att använda skattepengarna till. Hur det ska organiseras vill vi diskutera och utforma tillsammans med intresserade medborgare och de andra partierna i fullmäktige.

Vänsterpartiets kommunala handlingsprogram för Nybro

Vi presenterar här vår politik, som vi vill arbeta för i Nybro kommun.
Gemensamt med dig och andra som bor i kommunen vill vi ta vara på alla goda tankar och förslag för att utveckla hela vår kommun, både i staden och på landsbygden.
Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti och försvarar arbetarrörelsens idé om en gemensam offentlig och solidarisk sektor, som betalas genom att ”var och en ger efter förmåga till var och en efter behov”.
Vi vill vara en röst för de som känner maktlöshet i dagens samhälle och kommer att göra allt för att rättvisa och solidaritet blir vägledande för våra politiska beslut.
För den som vill ha en rättvis välfärd och bekämpa arbetslösheten finns bara ett alternativ – Vänsterpartiet.
Vi vill bygga ett hållbart, kretsloppsanpassat samhälle, ett samhälle där det finns meningsfulla arbetsuppgifter till alla, ett samhälle där alla människor har lika rättigheter och där friheten att välja inte är beroende av plånbokens tjocklek.
Vi motsätter oss privatisering av den offentliga sektorn, som innebär att de folkvalda inte kan påverka, men kommunen ändå får betala.

RÄTTEN TILL ETT MENINGSFULLT ARBETE
Arbetslösheten är ett stort slöseri. Många människor går arbetslösa fast behoven av mer personal är stora inom t.ex. äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.
Kommunen måste få statlig ekonomisk hjälp för att öka personalen i offentliga sektorn.
En arbetstidsförkortning (6 timmars arbetsdag med bibehållen lön) är nödvändig för att fler människor ska få en meningsfull uppgift i vårt samhälle, minska arbetsskador och stress, fördela det oavlönade hemarbetet rättvist och ge mera meningsfull fritid. Vi vill på försök införa arbetstidsförkortning på någon arbetsplats inom äldreomsorgen.
De kommunanställda ska erbjudas fast heltidsanställning, som ger ekonomisk trygghet.
Kommunen ska föregå med gott exempel och anställa personer med olika kulturell bakgrund.

DEMOKRATI I KOMMUNEN
Många människor känner idag maktlöshet över att valda politiker inte lyssnar på dem.
Vi föreslår en radikal förändring där Deltagande Demokrati utvecklas i vår kommun så att alla, både barn och vuxna, känner att de kan påverka beslut som tas.
Invånarna ska ha möjlighet att påverka politiken också mellan valen och lämna förslag på hur skattepengarna ska användas. Vi vill ge invånarna möjlighet att träffas varje år i sitt bostadsområde och lämna förslag innan kommunen beslutar om sin budget.
Internhyresystemet där kommunen skriver hyreskontrakt med sig själv och interdebitering där de olika verksamheterna tar betalt av varandra för sina tjänster skall avskaffas. Det är en onödig kostnad för skattebetalarna till ingen nytta. Samarbete är bättre än konkurrens mellan de olika verksamheterna.
Handlingar som kommer till kommunen ska diarieföras och inte behandlas som arbetsmaterial eller vägras ta emot. Alla möten ska vara öppna för allmänheten, så de kan få insyn i politikernas arbete.

SKATTER OCH AVGIFTER
Vänsterpartiets grundidé om skatter är enkel- skatt efter förmåga.
En skatt som går ut på att den som tjänar mycket ska betala en högre andel i skatt än den som tjänar lite är rättvis och solidarisk.
EU-anpassningen, med ett ”utgiftstak”, samt budgetsaneringen av statens finanser har inte tillåtit den offentliga verksamheten i kommunen att växa trots de ökade behoven.
Under flera år har nedskärningar drabbat barnomsorg/skola och äldreomsorgen.
Vi anser att det inte går att göra fler kostsamma besparingar. Om inte omfördelning av resurserna i vår kommun är möjlig håller vi fast vid vårt förslag att skatten höjs efter de nödvändiga behov som finns. Att höja avgifter på olika verksamheter är en större orättvisa än att höja skatten.

JÄMSTÄLLDHET
Det måste göras en ekonomisk satsning som gynnar kvinnorna med de lägsta lönerna..
Kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och ekonomiskt oberoende och samma möjligheter att kombinera arbete och familj. Diskriminering av ett kön ska inte tillåtas.
Vi vill synliggöra den dubbla diskrimineringen av kvinnor med invandrarbakgrund.
Kvinnans mänskliga rättigheter ska aldrig ifrågasättas och förhandlas bort.
Vi är övertygade om att ett jämställdhetsarbete från förskolan och uppåt kommer att förbättra språkbruket och minska mobbningen. Vi vill införa kurser i feministiskt självförsvar för tjejer och kurser i jämställdhet för killar på gymnasiet.
Tjejers och killars rättigheter/möjligheter till lika utrymme i skola och på fritid är viktig
Vi tycker att staten ska ta det ekonomiska ansvaret för Kvinno- och tjejjouren.

BARNOMSORGEN
Alla barn i förskolan ska få samma möjligheter till utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan ska ges möjligheter att uppmuntra barnen till ett kritiskt, självständigt tänkande, motverka klasskillnader och ge grundläggande kunskaper om demokratiska värderingar. De stora barngrupperna som idag finns i vår kommun ger inte barnen möjligheter till kunskaper och trygg miljö som de har rätt till.
Vi vill ha mindre barngrupper med normen 15 barn på varje daghemsavdelning, med minst tre personal och fler personal för barngrupper under 3 år.
Vi vill inte ha några nya religiösa daghem och ingen privatisering. Verksamheten ska vara förenlig med FN:s barnkonvention. När föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga ska de ges möjlighet att med personalen besluta om vilka tider barnen får vistas de 15 timmar i veckan de har rätt till.

SKOLA OCH VUXENUTBILDNING
Utbildning ska finnas tillgänglig under hela livet. Vuxenutbildningen, studieförbunden och folkhögskolorna är viktiga för folkbildningstraditionen.
Konkurrensen mellan skolorna i och utanför kommunen måste upphöra.
Gymnasiet ska utveckla lokala attraktiva program i samarbete med de andra skolorna i länet, en nödvändighet för att få en bra kvalité överallt.
Vi vill ha kvar Transtorpsskolan, det enda område där barnantalet inte minskar.
Arbetsmiljön i skolorna har blivit sämre med ökad mobbning och otrygghet för eleverna och långtidssjukskrivning bland personalen. Elever med särskilda behov får inte det extra stöd av speciallärare, som de har rätt till.
Elever och personal måste få mer inflytande för att påverka sin arbetsmiljö positivt.
Det är slöseri att spara på barnen och ungdomarna. Fler vuxna behövs i skolan. Klasserna bör minskas till ca 20 elever/klass. Kvalitetssatsningar i läromedel och pedagogik måste göras. Vi vill utveckla de pedagogiska inlärningsmetoder som motverkar inbördes konkurrens mellan eleverna och tillvaratar olika inlärningsstilar. Skolan ska vara avgiftsfri och reklamfri.

BARN – OCH UNGDOMSPOLITIK
Vi vill öka inflytandet för alla barn och ungdomar i kommunen.
Försörjningsstöd för familjen ska ej påverkas av ungdomars sommarjobb/ flitpeng eller höjt barnbidrag.
Barn-checklista ska användas vid alla beslut som rör barn och ungdomar.
Mejeriet bör utvecklas från fritidsgård till ungdomsgård för ungdomar av ungdomar, med vuxna föredömen. Mindre orter ska ha tillgång till ungdomsgård om behov finns.
Arbetsförmedlingen ska bemöta ungdomarna med stor respekt. De är unika personer med intressen och idéer, som ska tas tillvara.
Vi vill förbättra möjligheten för ungdomar med invandrarbakgrund att komma in i samhällets gemenskap.
Mödrahälsovården, Barnhälsovården och öppna förskolan ska bilda en familjecentral.

OMSORGEN
Alla ska ha rätt att leva ett bra liv i gemenskap med andra, ha möjlighet att själva välja var de vill bo och garanteras en bra omsorg oavsett tjockleken på plånboken.
Äldreomsorgen har för låg budget. Ekonomiska besparingar har försämrat kvalitén och gjort att de dagliga behoven inte alltid har blivit tillgodosedda. Det behövs en ökad bemanning, speciellt helger. Resurserna måste anpassas till människors behov – inte tvärtom.
Ingen ska behöva känna otrygghet och tvingas bo hemma mot sin vilja för att man inte är tillräckligt sjuk.
I Nybro behövs flera gruppboenden och korttidsplatser med tillgång till personal dygnet runt samt fler anpassade bostäder för äldre i närområdena.
Anhörigvårdare som gör ett stort och tungt jobb måste få möjlighet till vila, ersättning och framförallt inflytande.
Färdtjänsten bör återgå till kommunen och förbättras och förenklas.
Ersättningen för psykiskt funktionshindrade i daglig verksamhet ska återinföras.
Vi tänker förhindra privatiseringar av omsorgen.

MILJÖN
Vår kommun ska vara en föregångare i miljöfrågor och satsa på ökat kretslopp, hög miljövänlig teknologi och alternativa energikällor, ex. solenergi. Det ger fler arbetstillfällen. Vi måste bli bättre på att kretsloppsanpassa vår produktion och konsumtion. Vi kan påverka miljön genom att köpa varor som är lokalt tillverkade, för att undvika långa transporter. Genom kommunala inköp av lokalt kravodlade produkter stimuleras fler att satsa på bättre livsmedel. Maten bör lagas på varje enhet i den kommunala verksamheten för att slippa transporter och uppvärmning. Bevara grönområdena i tätorterna. Egen odlingslott ska vara en möjlighet, även om man bor i lägenhet. Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att den blir ett bättre alternativ än bilen och införa 0-taxa på kollektivtrafiken i hela kommunen och länet.
Bygg fler gång och cykelvägar för en trafiksäkrare miljö

BOSTÄDER
Nybro kommun har ett ansvar för att kunna erbjuda alla innevånare en bra bostad till en rimlig kostnad. En bra bostad i en god miljö är en social rättighet för alla.
Bruksvärdesregeln ska vara kvar. Den innebär att Nybro Bostads AB:s hyror är normgivande också för de som bor i privata hyreshus.
Ta bort aktieutdelningen och borgensavgiften i NBAB och låt kommunen ta sitt ansvar så att hyresgästerna kan kompenseras för tomma lägenheter som överstiger 1%.
NBAB ska inte vara med i kommunens bolagskoncern. Det ska vara ett självständigt bostadsföretag. Ingen extra skatt till kommunen från NBAB:s hyresgäster. NBAB ska ägas av oss kommuninnevånare. Vattentaxan ska utformas så att den gynnar sparsamhet och miljö. Ta bort den orättvisa lägenhetsavgiften. Kungshallshemmet ska avvecklas så snart det går och byggas om till ungdomsbostäder. Större satsning behövs på kreativa lekplatser, odlingslotter och möjlighet ges att spela basket, fotboll, kubb m.m. Ge lokala konstnärer i uppdrag att berika den yttre boendemiljön

KULTUR OCH FRITID
Folkrörelserna är en viktig del av vår kultur och fritid och behöver ökade bidrag.
Kulturell utveckling skapar arbete och är av stor betydelse för turismen.
Vi vill skapa nya mötesplatser för alla invånare i kommunen, där människor kan driva, påverka och ta ansvar för gemensamma aktiviteter. Dessa platser kan finnas ute i byar, samhällen och stadsdelar i form av förskolor, skolor, fritidsgårdar, bibliotek, bygdegårdar och folkets hus.
Föreningar har en viktig uppgift i kommunen. Folkets Hus bör byggas samman med Biblioteket i form av en glasbro och bilda ett kultur- och utbildningscentra. Utveckla Mejeriet till ett allaktivitetshus för ungdomar.
Handikapporganisationerna ska ha möjlighet att delta i alla aktiviteter.
Ge Kulturskolan möjlighet att växa, så alla barn som önskar kan delta oberoende av föräldrars inkomst.
Vi vill uppmärksamma och stödja ungdomsgrupper i deras kulturutövande.
Prioritera flickors idrottsutövande och träningstider för att få det mer jämställt.
Satsning på Kungshall med sporthall, konstfrusen isbana, motionsspår och utomhusbassäng.

PERSONALPOLITIK
Varje anställd har rätt enligt grundlagen att få yttra sig om sina arbetsförhållanden. Det har tyvärr blivit tystare på arbetsplatserna. Kommunanställda måste få mer att säga till om på sina jobb och känna att de kan säga vad de tycker utan att det straffar sig. Tystnad hindrar att idéer och förändringar till det bättre kommer fram. Några lojalitetsförklaringar till arbetsgivaren kan aldrig accepteras då det står i strid med grundlagen. Nybro kommuns rehabiliteringspolicy behöver förbättras. Kommunen har som arbetsgivare ett ansvar för att personalen har en bra arbetsmiljö. Nedskärningar p.g.a. ekonomiska besparingar har drabbat både personal och invånare. Personal som långtidssjukskrivs har ökat, oftast p.g.a. belastningsskador.
Inrätta arbetsanpassade personliga tjänster om man inte kan återgå till sitt ordinarie jobb. Kommunen ska respektera strejkrätten.
Vi vill minska löneskillnaderna mellan chefer/ kommunalråd och övriga anställda och prioritera en särskild lönesatsning på lågavlönade kvinnor och män i kommunen.

Vid intresse av hela vårt handlingsprogram, kontakta –
Jarl Bülow ( [email protected]) eller Mariann ([email protected]).

Riksdagskandidat Mariann Karlssons debut

I år debuterade vår egen riksdagskandidat Mariann Karlsson som Första maj-talare. Det skedde på Skälby loge i Kalmar där hon och övriga tågdeltagare trotsade det kalla regnet.
Här får du, som av någon anledning inte kunde närvara, en möjlighet att ändå få veta vad Mariann Karlsson sa.
Talet inledde Mariann med en sång – ”Sådan är kapitalismen, otack är den armes lön.
Det är de rikas paradis men – ingen hör en fattigs bön.”

”En del patienter brukar kalla mig för den sjungande sjuksköterskan. Jag nynnar ofta på olika låtar var jag än är och vad jag än gör. Ibland blir det 2 politiska låtar, det här var en av dem.
Det är kanske inte så konstigt, för visst märks det att vi fortfarande lever i ett kapitalistiskt samhälle, där klassklyftorna ökar.
Vi har alla gemensamt fått betala av det stora underskottet på 500 miljarder från högeralliansens förra försök att styra Sverige, som jag hoppas var det sista.
Vi har fått anpassa oss till EU:s politik, som bl.a. kräver minskade utgifter i den offentliga sektorn. Vi betalar dessutom åtskilliga miljarder bara för vårt medlemskap där.
Jag tycker det är synd att den EU-vänlige Göran Persson har övergivit den socialistiska ideologin och numera kallar sig en social
mode…ooops.. demokrat.
Det hade underlättat för det svenska folket om han hade fortsatt att vara socialist, precis som Lasse.
Då hade vårt samarbete resulterat i större rättvisa, fler arbeten och mer demokrati än vad det nu har blivit.
Tyvärr kan jag konstatera att vi numera verkar vara det enda vänsteralternativet i den upp- och nervända världen där sossarna har blivit lila, moderaterna utger sig för att vara ett arbetarparti, centern anser sig vara feminister, folkpartiet invandrarvänliga och kristdemokraterna fördomsfria.

Kamrater, vi har nu 140 dagar på oss att tala om för alla vi möter att vår politik gör skillnad.

Så när någon i högeralliansen skriker om sänkta skatter, så vet vi att det inte kommer att gynna arbetslösa, sjukskrivna och låginkomsttagare. En undersköterska som jobbar deltid i äldreomsorgen kommer inte att märka så mycket av den skattesänkningen på sin låga lön. I nödfall, trots att hon är lågavlönad, kan hon tänka sig att betala mer i skatt om hon visste att hon fick fler arbetskamrater, så hon hinner med sitt jobb. Vi kan inte acceptera att vissa sliter ut sig samtidigt som många är arbetslösa. Valet mellan fler lärare och undersköterskor eller stora skattesänkningar för de redan rika är inte svårt för oss. Vi har råd med fler jobb men definitivt inte råd med mer arbetslöshet.
Därför vill vi istället satsa på fler heltidsjobb i offentliga sektorn. Fler i arbete gynnar även den privata sektorn samtidigt som det minskar långtidssjukskrivningarna och ökar skatteinkomster och konsumtion.

När någon i högeralliansen tycker att det är okey att minska tryggheten för vissa grupper och kunna avskeda ungdomar under 26 år utan någon anledning, för att på det viset få fler i arbete, så tycker vi att det är diskriminering och att det finns klassindelningar så det räcker redan. Vi tycker det är självklart att ungdomar ska ha rätt till arbete på samma villkor som alla andra och samma trygghet i anställningen som alla andra.
Vi vill skapa riktiga jobb med en fast månadslön, som det går att leva på så det finns möjlighet att flytta hemifrån, bilda familj och föda fram en ny generation. Vi vill förutom att skapa jobb i offentliga sektorn bl.a. underlätta för småföretagare att anställa folk, genom att avskaffa sjuklöneperioden för dem.

När någon i högeralliansen vill införa subventionerade hushållstjänster så konstaterar vi att det är ännu en kvinnofälla där mannens ansvar för det obetalda arbetet hemma osynliggörs och dessutom en överklassubvention, där en kvinna städar åt en annan kvinna eftersom ingen man kommer att söka de deltidsjobb, som skulle erbjudas. Den ensamstående mamman, som skulle ha mest nytta av att utnyttja en sådan tjänst kommer troligen inte att ha råd även om den subventioneras. Vi vill istället att alla ska ha rätt till ett heltidsarbete, där normen är 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det skulle omfördela den obetalda arbetstiden i hemmet mer rättvist, skapa fler arbeten och minska sjukskrivningar och arbetsskador. Vi vill också ha en individuell föräldraförsäkring, som ger varje förälder ett eget ansvar för sitt barn och möjlighet att ta ut den ledighet de har rätt till var för sig.

När någon i högeralliansen vill genomföra högre avgifter, sämre löner, sämre försäkringsskydd vid arbetslöshet och sjukdom och införa ytterligare en karensdag för att få fler att ”vilja” arbeta, så vet vi att förslagen inte ger fler arbetstillfällen utan ger en minskad social trygghet och ökar klyftorna i samhället. Vi vet att stora behov av arbetskraft finns inom bl a den offentliga sektorn, där minskning av personal har gjorts trots att det finns behov och trots att de vill arbeta.
Vi vill avskaffa den karensdag som finns, stärka försäkringsskyddet och se till att människor kan gå från arbetslöshet till meningsfulla varaktiga jobb, med avtalsenliga löner. Vi vill skapa jobb där behoven finns, främst inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Fler vuxna i skolan är en viktig och absolut nödvändig investering för framtiden.

När någon i högeralliansen tycker att kärnkraften är nödvändig och att produktion, avkastningskrav och marknadsandelar är viktigare än att stoppa miljöförstöringen, så vet vi att uranbrytningen inte är oändlig och slutförvaringen av kärnavfall inte gynnar miljön och att en långsiktig hållbar miljö för att stoppa klimatförändringarna är nödvändig. Vi måste anpassa samhället till vad naturen tål.
Vi vill satsa på avveckling av kärnkraften och fossila bränslen, snabba på satsningen på förnyelsebara energi som t.e.x. vind- och solenergi, miljövänliga drivmedel och öka kollektivtrafiken och spårbundna transporter.
Energiomställningen kommer att ge massor av nya arbeten både i den offentliga och den privata sektorn.

När högeralliansen kommer med sina vallöften ska vi tala om vems sida vi står på och vad vi vill göra.

Vi vet att minskade skatter inte automatiskt ger flera jobb i företagen.
Aktieutdelningen beräknas uppgå till 70 miljarder i år. Som om inte det vore nog så väljer en del företag som går med stora vinster att avskeda folk för att öka aktieutdelningen eller flyttar till ett låglöneland för att få billigare arbetskraft och därmed större vinster att stoppa i aktieägarnas fickor, utan att ta något ekonomiskt och socialt ansvar.
Staten går dessutom miste om mer än 100 miljarder i uteblivna skatter.
Därför måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas i stället för jakten på sjukskrivna och arbetslösa.

Vi vill inte ha ett kapitalistiskt samhälle där man kan köpa sin välfärd, där de rika blir ännu rikare och de sämst ställda får det sämre.
Där vinstjakt och börskurser är viktigare än att utveckla produktionen.
Det är dålig ekonomi att avskeda folk när inget annat erbjuds än arbetslöshet. Arbetslöshet och nedskärningar i välfärden ökar klyftorna i samhället och slår ut människor. En privatisering av den gemensamma sektorn sätter vinstintresset framför behoven.

Vi vill ha ett socialistiskt samhälle, där alla människor är lika mycket värda och där kvinnor och barn har lika stor makt i samhället som männen.
Målet är att alla ska ha rätt till arbete och bostad, grunden för vår välfärd. Den gemensamma sektorn ska ägas och drivas gemensamt och vara en motor i välfärden. En bra offentlig sektor gynnar även den privata sektorn.
Människorna ska ses som medborgare i ett samhälle, inte kunder på en marknad.

Vi vill ha ett solidariskt samhälle som byggs av och för alla människor.
Vi vill ha en solidarisk politik med tydliga lagar mot all slags diskriminering för att påverka attityderna i samhället.
Ett solidariskt samhälle där var och en ger efter förmåga till var och en efter behov. En skattefinansierad välfärd som kommer alla till del Behoven ska styra – inte marknaden eller betalningsförmågan.

Vi vill inte ha ett patriarkaliskt samhälle, där mannen sätts som norm och kvinnan är underordnad mannen i nästan alla avseenden. Ett samhälle där kvinnan förväntas nöja sig med deltid, förväntas ta största ansvaret för familjens barn och hem samt förväntas finna sig i att trakasseras eller utnyttjas sexuellt, just för att hon är kvinna.
Vi vill ha ett feministiskt samhälle där mannen anses vara lika bra förälder som kvinnan och där kvinnan anses vara lika bra på att arbeta som mannen och där man har samma rättigheter och skyldigheter oavsett kön.

Vi vill ha ett feministiskt samhälle där kvinnan har samma rätt till ett heltidsjobb, en lön att leva på och en rättvis pension.
Vi vill ha ett könsperspektiv inom alla områden, precis som ett barnperspektiv. Vi vill öka kunskaperna om det sexualiserade våldet, införa feministiskt självförsvar i gymnasiet och ge kvinnojourerna statligt ekonomiskt stöd. Staten ska ha det ekonomiska ansvaret för kvinnors mänskliga rättigheter, inte ideella organisationer.

Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism, mot rasismens makt ställer vi antirasism.

Vi vet att det går att förändra samhället och vi har en politik för hur det ska gå till – en solidarisk politik för arbete, demokrati och rättvisa.
Vi har 140 dagar på oss att visa den, så låt oss använda varenda dag fram till valet!
Vi gör skillnad!

Mariann Karlsson, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Kalmar län

Dags för barnkonventionen i skolan

Motion angående tillämpningen av FN:s barnkonvention inom Barn o Utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Barn och Utbildningsnämnden har fattat beslut om att barn vars föräldrar inte betalar sina räkningar i tid kan avstängas från sin barnomsorgsplats. Det har visat sig att flera barn har utestängts sedan beslutet fattades.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma Kommunfullmäktige på att BUT:s beslut inte står i överensstämmelse med FN:s barnkonvention. Ej heller med Förskole- och Skolplanen eller läroplaner.

Den nu rådande ordningen står strid med den av fullmäktige antagna förskole- och skolplanen. I styrdokumentet hänvisas bland annat till FN:s barnkonvention artikel 2:” Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras. Artikel 3: ”Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet”. Det kan enligt vår uppfattning bara tolkas på ett sätt. Dessa barn har inte samma rättigheter och lika värde som andra barn. De deskrimineras.

Barn som har försumliga föräldrar ska inte drabbas genom att utestängas från sitt daghem eller familjedaghem och skiljas från sina lekkamrater. Barnen som finns hos sina kompisar i en oftast trygg miljö rycks plötsligt bort därifrån. Ett barn kan inte förstå varför hon eller han inte får gå till sitt dagis eller familjedaghem. Det är ett oansvarigt sätt att straffa oskyldiga barn för föräldrars bristande betalningsansvar.

I Barn och Utbildningsnämndens övergripande målsättning står det bl. a att ”samma omsorg om individen skall råda i alla delar av verksamheten”, liksom ”inom Barn och Utbildningsnämndens verksamhet skall alla oavsett bakgrund, livssituation och kön, känna trygghet”.

Värdegrunden uttrycks i skollag och läroplaner och omfattar bl.a. respekt för varje människas egenvärde, allas lika värde, jämställdhet och solidaritet. De första åren i en människas liv är av avgörande betydelse för hennes framtida utveckling. Det skall inte förekomma någon kränkande behandling av barn, ungdomar och vuxna.

Det har under året förekommit förluster p g av obetalda räkningar inom barnomsorgen. Det är givetvis inte en acceptabel betalningsmoral. Föräödrar som inte betalar för sin barnomsorgsplats ska behandlas på samma sätt (”likställighetsprincipen”) som andra medborgare som inte betalar sina räkningar till kommunen genom sedvanlig inkassoverksamhet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta att

Upphäva Barn och Utbildningsnämndens beslut att avstänga vissa barn från daghems och familjedaghemsplatser

Välkommen till vår nya hemsida

Just nu är det kanske lite tomt här på vår hemsida. Vi har skaffat oss ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan och kommer succesivt att fylla på med innehåll. Vi hoppas att sidan ska bli spännande och intressant för dig som besökare. Här ska du både kunna hitta information och lämna dina egna spår.

Artikelarkiv – Här kan du t.ex. hitta debattartiklar, krönikor, motioner och en massa andra texter om politiska frågor. Använd sökfunktionen för att hitta det som intresserar dig. Kommentera artiklarna och ge din syn på saken. Maila direktlänkar till intresserade kompisar.


Kalendarie – Här hittar du dels våra egna möten, men också kulturevenemang och annat som kan tänkas intressera folk med hjärtat till vänster. Lägg gärna till dina egna tips om evenemang.


Bildgalleri – Här finns bilder från våra arrangemang. Bilder från vardag och fest. Bilder från möten och demonstrationer. Bilder som väcker minnen till liv, bilder där du hittar gamla kompisar. Och även här kan du ladda upp dina egna bilder, som andra kanske vill se.


Förslagslåda – Lämna dina egna förslag på hur vår kommun kan bli en trevligare plats att bo på. Gillar vi ditt förslag så kanske vi för det vidare till kommunen.


Resten – Och sen finns förståss allt det andra; gästbok, länksamling, omröstning, nyhetsbrev, presentation av våra företrädare etc. etc.