Vänsterpartiet Nybro

Reservation angående besvarande av motion om införande av metoden ”Vita jobb” och motverkande av ekonomisk brottslighet

Sverige tillhör de sämsta inom EU på att skydda arbetstagarnas sociala villkor vid offentlig upphandling. Vänsterpartiet hade hoppats att Nybro kommun hade högre ambitioner än så. Tydligen har vi fel.

För ett drygt halvår sedan infördes en ny upphandlingspolicy i Nybro som fullständigt slopade kraven på att värna en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor. Enbart Vänsterpartiet stred för fortsatta krav på att kommunen ska upphandla schysst. Tyvärr förgäves.

”Vita jobb-modellen” ställer krav som inte är så långtgående som de som fanns i den tidigare policyn.

”Upphandlingsmodellen Vita Jobb har som tillkommande avtalsvillkor en miniminivå för sociala villkor. Miniminivån för sociala villkor fastställes genom att vissa utvalda och enligt EU-domstolen praxis tillåtna delar av tillämpligt branschkollektivavtal är miniminorm vid upphandlingen. Entreprenören och av honom anlitade underentreprenörer är därför skyldiga att ge sina anställda lägst dessa villkor under det upphandlade arbetet. Han förbjudes även använda svart arbetskraft. Den entreprenör som bryter mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.”

Vi hade hoppats på att övriga partier skulle kunna tänka sig att värna åtminstone dessa sociala ”bas-villkor” för att undvika att oseriösa företag konkurrerar genom dumpning av löner och anställningsvillkor. Vi hade fel.

Nu står vi ensamma igen. Övriga politiska partier visar återigen på ett hårdnackat motstånd mot att ställa krav som skyddar arbetarnas sociala och andra viktiga villkor vid sina upphandlingar. Vi tycker att det är tragiskt!

För Vänsterpartiet i Nybro 

Pia Eriksson

Medlemsmöte

Torsdagen 3 oktober är det medlemsmöte i lokalen kl 19! Vi kommer bl.a. att välja ombud till distriktets valkonferens, som kommer att behandla val till kongressombud och landstingsrådskandidat. Hjärtligt välkomna!

Höstens gruppmöten ligger på följande datum:
26 september
24 oktober
21 november
12 december

Givetvis är alla medlemmar välkomna för att diskutera kommunpolitik och höra vad som är på gång.

v logga

10 år sedan EMU-omröstningen

10årLördagen 14 september var det 10 år sedan svenska folket sade nej till EMU. Vänsterpartiet Nybro uppmärksammade dagen genom att bjuda på fika och dela flygblad på torget. Det blev många koppar kaffe och flera intressanta diskussioner.

Vill du också komma med i kampen för ett bättre samhälle? Bli medlem i Vänsterpartiet idag!

Landstinget ska inte tvingas bekosta privata företags vinster

Anders Svensson (V), landstingsledamot

Anders Svensson (V), landstingsledamot

Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel till vården ska vara att det ska ske efter människors behov och inte efter företags möjligheter till lönsamhet. Vårdbolag säljs och köps på en internationell vårdmarknad utan någon demokratisk insyn. Flera av dem kontrolleras av riskkapitalbolag med hemvist i skatteparadis. Vänsterpartiet vill därför upphäva regeringsbeslutet som tvingar alla landsting att bekosta privata företag som vill göra vinst på skattepengar.

Anders Svensson (V), landstingsledamot

Nyfiken på landstingsfrågor?

v logga

Vad är landstingsfrågor? De flesta tänker nog sjukvård och det är såklart en central och stor del av verksamheten med sjukhus, hälsocentraler, psykiatri, tandvård osv. Men landstingsfrågor är så mycket mer än så. Under landstingets tak ryms exempelvis även länets kollektivtrafik och fyra folkhögskolor. Dessutom har man hand om kultur, folkhälsa och regionfrågor. Och en massa annat utöver detta.

Är du medlem i Vänsterpartiet eller kan tänka dig att bli det och dessutom nyfiken på någon av dessa frågor? Kanske kan du tänka dig att engagera dig i landstingspolitiken efter valet 2014? Då ska du läsa extra noga här:

I höst bjuder landstingsgruppen i Kalmar län in till inledande informationsmöten på tre olika orter i länet:

Västervik, 16 september, kl. 18-20, Blåklintens konferens, sjukhuset

Oskarshamn, 17 september, kl. 18-20, lilla Blå Jungfrun, sjukhuset

Kalmar, 18 september, kl. 18-20, Tången, landstingshuset

Där kommer vi att berätta lite om landstingets politiska organisation, hur samarbetet med S och MP fungerar, om verksamheten och viktiga landstingsfrågor för Vänsterpartiet. Självklart kommer det att finnas utrymme för frågor.

Man binder inte upp sig för något genom att komma på mötet, men för de som är intresserade av att veta mer kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig till en uppföljande utbildning under våren.

För frågor och anmälan kontakta:
Kaj Raving, [email protected] eller 070 258 97 55

Välkomna!
Linda Fleetwood
Landstingsråd

Vänsterpartiet vill ha ungdomsgaranti, inte ungdomsrea

Ett av högerregeringens största misslyckande är utan tvekan att man låtit en massiv ungdomsarbetslöshet bita sig fast i Sverige. Vänsterpartiet vill ersätta detta misslyckande med en ungdomsgaranti och en jobb- och utbildningssatsning som kommer att ha avgörande betydelse för den ungdomsgeneration som idag lämnas i sticket med regeringens politik.

Regeringens främsta satsning för att möta ungdomsarbetslösheten har varit att rea ut ungdomar. Detta genom att sänka arbetsgivaravgiften för alla företag som har ungdomar anställda oavsett om de anställer någon ny eller inte. Den stora vinnaren är företag som McDonalds. Förlorarna är, förutom alla vi skattebetalare, alla ungdomar som fortfarande går utan arbete,

Denna allmänna rea på ungdomar som regeringen är nämligen precis så dyr och ineffektiv som man skulle kunna förvänta sig. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), som ligger under arbetsmarknadsdepartementet, är kostnaden per nytt jobb mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor. Samtidigt konstaterar man att ”på längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år.”

Om man räknar på att ett jobb inom den offentliga sektorn, som undersköterska eller lärare exempelvis, kostar 500 000 kronor, så kan man snart räkna ut att det jobbskapande som regeringen sysslar med är en extremt dålig affär för statsfinanserna. För varje jobb som eventuellt skapas genom ungdomsrean kunde man anställt tre ungdomar inom exempelvis äldreomsorgen.

För Vänsterpartiet är tre undersköterskor i omsorgen mer värt än en McDonaldsdirektör som berikas med hjälp av statliga bidrag. Vänsterpartiet storsatsar därför för att ge unga jobb. Det handlar om 7,3 miljarder kronor mer än regeringen för att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten och ge alla unga en garanti om bra start i livet.

Garantin innebär att inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning som kan vara yrkesinriktad eller syfta till gymnasiekompetens. Satsningen omfattar 57 000 jobb, i form av garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställningar och traineeanställningar, eller utbildningsplatser i form av arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux eller komvux.

Så kan man komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Inte genom att strö pengar över McDonalds.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
David Jonsson, ordf. Ung Vänster Kalmar län

Nybrovänstern deltog i Linnealunken

Tisdagen 4 juni deltog Vänsterpartiet Nybro i Linnealunken, där man kunde springa eller gå 5 kilometer. I deltagaravgiften ingick en fin matlåda och överskottet gick till projektet Min Stora Dag. 8 personer var med och tog sig i mål på ett eller annat sätt. En trevlig kväll i kamraters sällskap!

linnealunken v

Inför progressiv maxtaxa för kulturskolan i Nybro Kommun

Skrivelse till Lärande och kulturnämnden

Nybro kommun kan ståta med en kulturskola av mycket hög kvalitet. Kulturskolan spelar en mycket viktig roll för barns och ungdomars möjlighet att själva pröva på musik och andra kulturformer. Det råder knappast någon tvekan om att en bra kulturskola är en viktig tillgång för kommunen, dess kulturliv, och därmed för dess utveckling.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort.

Ett steg på vägen är att införa en maxtaxa, vilket Vänsterpartiet föreslagit i den nationella budgeten. Där anslår vi pengar för att man ska kunna sänka avgifterna och göra det lättare för kommunerna att ha en kulturskola.

I väntan på att detta blir verklighet så vill vi att Nybro kommun går före och inför en progressiv maxtaxa för kulturskolan. Det vill säga de som tjänar mindre får också lägre kulturskoleavgift, samtidigt som man sätter ett tak för kostnaderna.

Exakt hur detta system ska konstrueras behöver utredas av förvaltningen. Men exempelvis skulle systemet kunna konstrueras så att för första barnet betalar man full avgift – precis som idag – men utifrån en progressiv skala. Sen betalar man halv avgift för andra barnet och för tredje barnet kvarts avgift, utifrån samma progressiva skala.

Innan vi har fått en regering som värderar välfärd och kultur högre än dagens, kan sannolikt inte kulturskolans totala kostnad tillåtas öka. Detta innebär att barn till höginkomsttagare får betala en högre avgift än idag. De hushåll som har en månadsinkomst på under 10 000 bör å andra sidan kulturskolan vara gratis för.

Vi yrkar därför:

–       Att Lärande & Kulturförvaltningen ges i uppdrag att utforma ett förslag till progressiv maxtaxa i enlighet med intentionerna ovan

 

För Vänsterpartiet Nybro

 

Kaj Raving                            David Jonsson

Ledamot                               Ersättare  

Barn och ungas psykiska ohälsa diskuterades i Nybro

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Genom att ge rätt vård, i rätt tid och på rätt nivå säkerställs att effektiva vård- och stödinsatser möter de behov som finns för att säkerställa barn och ungas psykiska hälsa. Men ska detta ske i praktiken och hur bygger man en organisation som matchar behoven? Hur ser behoven ut? Hur ska ett tydligt barn- och ungdomsspår se ut för att hitta lättast sökmönster och säkrast behandling?

För att hitta bästa möjliga långsiktiga lösning på detta bjuder vänsterpartiet in till en rad café-möten runt om i länet där vi samtalar kring dessa viktiga frågeställningar. Söndagen 2 juni var det Nybros tur och ett engagerat gäng i alla åldrar samlades i Mejeriet för att samtala kring dessa viktiga frågor. Resultatet från dessa träffar kommer sen landstingsgruppen att använda i det fortsatta arbetet.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin, håller i det andra i raden av vad som är tänkt att bli en rad möten kring hur vi ska möta psykisk ohälsa hos barn och unga i framtiden.

Linda Fleetwood (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin, håller i det andra i raden av vad som är tänkt att bli en rad möten kring hur vi ska möta psykisk ohälsa hos barn och unga i framtiden.

Motion om meddelarfrihet och meddelarskydd i Nybro kommun

Motion till kommunfullmäktige

Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen framhålls ofta som ­grundbultar i det öppna svenska samhällssystemet som ger ökad insyn och rättsäkerhet. Men om nu de här grundlagsreglerna är så oerhört fundamentala så borde de också fungera i praktiken.

Meddelarfriheten regleras i grundlagen tryckfrihetsförordningen och syftar på rätten att fritt och anonymt lämna uppgifter för publicering. En person som lämnat ut sekretessbelagda uppgifter får inte straffas för det. Med denna frihet följer också meddelarskyddet som innebär en tystnadsplikt för journalister och ett förbud för det allmänna att efterforska vem eller vilka som talat med medier, det så kallade efterforskningsförbudet.

Vi upplever att det idag tyvärr finns alltför många exempel i Nybro kommun på okunnighet om meddelarfriheten och dess innebörd, och till och med rädsla att trots kunskap använda sig av den.

Kommunen, som en offentlig arbetsgivare, kan inte nöja sig med detta! Vi borde ha en betydligt högre ambition än så. Vi kan inte vara nöjda förrän samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten. Därför måste vi rimligen se det som en skyldighet att aktivt och upprepat informera om meddelarfriheten och dess innebörd. Därtill måste de anställda uppmuntras till att våga använda sig av sin grundlagsstadgade rättighet.

När Vänsterpartiet för fyra år sedan motionerade om att säkra kunskapen kring och användandet av meddelarfriheten så specificerade vi åtgärder som vi tyckte kunde vara lämpliga. Den vägen har uppenbart inte lett till önskat resultat, varför vi nu istället väljer att överlåta åt kommunledningen att utforma en plan för hur detta ska gå till, som sen fullmäktige får ta ställning till.

Vi yrkar därför:

– Att kommunledningen återkommer till fullmäktige med en plan med syfte att säkerställa att samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten.

 

För Vänsterpartiet Nybro

 

Pia Eriksson              Kaj Raving                Anders Svensson